Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Zabıtaların Kendisine Ateş Eden Kişiyi Yaralaması Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/8366

K. 2012/18114

T. 24.9.2012

• ZABITALARIN KENDİSİNE ATEŞ EDEN KİŞİYİ YARALAMASI ( Seyyar Satıcının Sanıklara Ateş Ettiği ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnmeden Hüküm Giydiği/Sanıkların da Satıcıyı Hafif Yaraladığı - Zor Kullanma Yetkisinde Sınırın Aşıldığı Kabul Edilirse Haksız Tahrik Koşulları İncelenmeden Kasten Yaralamadan Hüküm Kurulamayacağı )

• ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI ( Zabıta Olan Sanıkların Satıcının Arabasını Muhafaza Altına Alacaklarını Söyledikleri/Satıcının Kabul Etmeyerek Ateş Ettiği ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnmeden Hüküm Giydiği - Sanıkların da Satıcıyı Hafif Yaraladığı/Sınırın Aşıldığı Kabul Edilirse Haksız Tahrikin Koşulları İncelenmesi Gereği )

• MEŞRU MÜDAFAA ( Zabıta Olan Sanıkların Seyyar Satıcının Arabasını Muhafaza Altına Alacaklarını Söyledikleri/Satıcının Arabanın Muhafaza Altına Alınmasını Kabul Etmeyerek Ateş Ettiği - Sanıkların da Satıcıyı Hafif Yaraladığı/Eylemlerinin Meşru Savunma veya Meşru Savunmada Sınırın Aşılması Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceğinin Belirleneceği )

• KASTEN YARALAMA ( Satıcının Arabanın Muhafaza Altına Alınmasını Kabul Etmeyerek Zabıta Olan Sanıklara Ateş Ettiği - Sanıkların da Satıcıyı Hafif Yaraladığı/Zor Kullanma Yetkisine Sahip Sanıkların Görevlerinin Gerektirdiği Ölçünün Dışında Kuvvet Kullanıp Kullanmadıklarının Belirleneceği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Seyyar Satıcının Arabasının Muhafaza Altına Alınmasını Kabul Etmeyerek Zabıta Olan Sanıklara Ateş Ettiği - Sanıkların da Satıcıyı Hafif Yaraladığı/Zor Kullanma Yetkisinde Sınırın Aşıldığı Kabul Edilirse Haksız Tahrik Koşulları İncelenmeden Kasten Yaralamadan Hüküm Kurulmaması Gereği )

5237/m.25, 27, 29, 256

ÖZET : Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna dair hükümler uygulanacaktır. Zabıta memuru olan sanıkların, arabasıyla seyyar satıcılık yapan adı geçeni uyararak arabasının muhafaza altına alınacağını söylemesi üzerine, bunu kabul etmeyen adı geçenin arabasından aldığı kurusıkı tabancayla sanıklara doğru ateş ettiği birini göğsünden yaraladığı, sanıkların da vurmak suretiyle adı geçeni basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladıklarının kabul edilmesi adı geçenin görevi yaptırmamak için direnme suçundan da hükümlülük kararı verilmesi karşısında, zor kullanma yetkisine sahip belediye zabıta görevlileri olan sanıkların, direnmenin mahiyetine ve derecesi dikkate alınarak görevlerinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanıp kullanmadıkları, eylemlerinin meşru savunma veya meşru savunmada sınırın aşılması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, zor kullanma yetkisinde sınırın kasten aşıldığının kabulü halinde ise haksız tahrikin varlığı tartışılmadan kasten yaralama suçundan hükümlülük kararları verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) 5237 Sayılı T.C.K.nin 256. maddesi gereğince; zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna dair hükümler uygulanacaktır. Eylemin 5237 Sayılı T.C.K.nin 25. maddesine göre meşru savunma kapsamında olması ya da 27/2. maddeye göre meşru savunmada sınırın aşılmasının, mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi halinde faile ceza verilemeyecek. 27/1. maddeye göre ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılabiliyorsa taksirli suç için kanunda yer alan cezaya hükmolunup ayrıca indirim yapılacaktır.

Yargılamaya konu somut olayda zabıta memuru olan sanıkların, arabasıyla seyyar satıcılık yapan D. K.`ı uyararak arabasının muhafaza altına alınacağını söylemesi üzerine, bunu kabul etmeyen D.`un, arabasından aldığı kurusıkı tabancayla sanıklara doğru ateş ederek A. C. D.`u göğsünden yaraladığı, sanıkların da vurmak suretiyle D. K.`ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladıklarının kabul edilmesi D. K. hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan da hükümlülük kararı verilmesi karşısında: zor kullanma yetkisine sahip belediye zabıta görevlileri olan sanıkların, direnmenin mahiyetine ve derecesi dikkate alınarak görevlerinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanıp kullanmadıkları, eylemlerinin aynı Kanun`un 25 ya da 27 maddeye göre meşru savunma veya meşru savunmada sınırın aşılması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, zor kullanma yetkisinde sınırın kasten aşıldığının kabulü halinde ise haksız tahrikin varlığı tartışılmadan kasten yaralama suçundan hükümlülük kararları verilmesi,

2- ) 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve T.C.K.nin 7/2. madde ve fıkrası uyarınca sanıklar yararına olan 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası ile C.M.K.nın 231/5. madde ve fıkrasında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve sözkonusu 562. maddesinin 2. fıkrası ile de C.M.K.nın 231/14 madde ve fıkrasındaki, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması koşulunun kaldırılması karşısında, 6008 Sayılı yasa değişikliği de göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanıkların temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube