Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
DANIŞTAY
 
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
 
E. 2010/3334
 
K. 2012/306
 
T. 12.4.2012
 
• KARARIN BOZULMASI ( Usul Hükümlerine Uyulmamış Olunması - Dairece Posta Pulu Eksikliğini İçeren Yazının Gereğinin Verilen Sürede Yerine Getirildiği İddiası/Gerekirse Fotokopi Belgelerin Asılları Getirtilerek Yeniden İncelenmesi Gerektiği )
 
• TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNMAMIŞ SAYILMA ( Posta Pulu Eksikliğinin Verilen Sürede Tamamlanmaması Nedeniyle/Fotokopisini Sunarak Dairenin Kararını Temyiz - Belgelerin Asılları Getirtilerek Yeniden İncelenmesi Gerektiği/Değerlendirilmemesinin Usule Aykırılığı )
 
• USUL HÜKÜMLERİNE UYMAMA ( Temyiz İsteminde Bulunmamış Sayılma Kararı/Davacının Dairece Posta Pulu Eksikliğini İçeren Yazının Gereğinin Verilen Sürede Yerine Getirdiği İddiası - Fotokopisini Sunarak Dairenin Kararını Temyiz/İnceleneceği )
 
2577/m. 48/6, 49
 
ÖZET : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinde “usul hükümlerine uyulmamış olunması” bozma sebepleri arasında sayılmış olduğundan, temyiz merciince, temyizi istenen kararın usul hükümlerine uygun olup olmadığı yönünden incelemeye tabi tutulacağı açıktır.
 
Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden; davacı vekilinin Danıştay Onüçüncü Dairesinin posta pulu eksikliğinin tamamlanmasına ilişkin yazısının tebliği üzerine, verilen süre içinde posta pulu eksikliğini giderdiğini ileri sürerek buna ilişkin posta çeki fotokopisini temyiz dilekçesi ekinde sunmak suretiyle Danıştay Onüçüncü Dairesinin temyiz isteminde bulunmamış sayılmasına ilişkin kararını temyiz ettiği anlaşılmıştır.
 
Bu durumda; posta pulu eksikliğini içeren yazının gereğinin verilen süre içinde yerine getirilip getirilmediğinin gerekirse belgelerin asılları getirtilerek yeniden incelenmesi suretiyle değerlendirme yapılması ve eksikliğin usulüne uygun olarak süresi içinde tamamlandığı sonucuna ulaşılması halinde dosyanın tekemmülünün sağlanması gerekmektedir.
 
İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.9.2010 günlü, T.E:2010/475, T.K:2010/29 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
 
Danıştay Tetkik Hakimi Bülent Küfüdür`ün Düşüncesi: Davacının temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı Ünal Demirci`nin Düşüncesi: M. Ö. Ç. ve B... Endüstrisi A.Ş. tarafından, Rekabet Kurulu`nun 03.10.2006 tarih ve 06-69/931-268 sayılı kararının davacı şirkete yönelik kısımlarının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen davanın reddine ilişkin 19.10.2009 tarih ve E:2007/3593, K:2009/9207 sayılı kararın, davacı M. Ö. Ç. ve B... Endüstrisi A.Ş. İflas İdaresi adına İdare Memuru Av. M.A.K. tarafından 16.04.2010 tarihinde temyiz edildiği, ancak posta masrafını yatırmadığı, posta pulu eksikliğini içeren Daire yazısı 09.06.2010 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, verilen onbeş günlük süre zarfında söz konusu eksikliğin giderilmediği gerekçesiyle Dairece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48. maddesinin 6. fıkrasında uyarınca kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiş ise de, söz konusu kararın temyizine dair kararın ekinde yer alan belgeden, talep edilen 30 TL`nin Dairenin 102121 nolu posta çeki hesabına 14.06.2010 tarihinde yatırıldığının anlaşılması-karşısında, tesis olunan kararda hukuki isabet görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenle temyize konu Daire kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:
 
KARAR : Dava; davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu`nun 3.10.2006 günlü, 06-69/931-268 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
 
Danıştay Onüçüncü Dairesinin 19.10.2009 günlü, E:2007/3593, K:2009/9207 sayılı kararıile dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 
Anılan kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesi, temyiz dilekçesini tebligata çıkarmadan önce tespit ettiği posta pulu eksikliğinin giderilmesi için davacıya bildirimde bulunmuş, 28.9.2010 günlü, T.E:2010/475, T.K:2010/29 sayılı kararıyla da; eksik posta pulunun tamamlanmasına ilişkin 20.5.2010 tarihli yazının davacıya 9.6.2010 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen anılan eksikliklerin belirlenen süre içinde tamamlanmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 48. maddesinin 6.fıkrası uyarınca temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verilmiştir.
 
Davacı,posta pulu eksikliğinin tamamlanması gerektiğine dair yazının tebellüğ edilmesi üzerine süresi içerisinde eksik tutarın tamamlandığını öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinde “usul hükümlerine uyulmamış olunması” bozma sebepleri arasında sayılmış olduğundan, temyiz merciince, temyizi istenen kararın usul hükümlerine uygun olup olmadığı yönünden incelemeye tabi tutulacağı açıktır.
 
Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden; davacı vekilinin Danıştay Onüçüncü Dairesinin posta pulu eksikliğinin tamamlanmasına ilişkin yazısının tebliği üzerine, verilen süre içinde posta pulu eksikliğini giderdiğini ileri sürerek buna ilişkin posta çeki fotokopisini temyiz dilekçesi ekinde sunmak suretiyle Danıştay Onüçüncü Dairesinin temyiz isteminde bulunmamış sayılmasına ilişkin kararını temyiz ettiği anlaşılmıştır.
 
Bu durumda; posta pulu eksikliğini içeren yazının gereğinin verilen süre içinde yerine getirilip getirilmediğinin gerekirse belgelerin asılları getirtilerek yeniden incelenmesi suretiyle değerlendirme yapılması ve eksikliğin usulüne uygun olarak süresi içinde tamamlandığı sonucuna ulaşılması halinde dosyanın tekemmülünün sağlanması gerekmektedir.
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Onüçüncü Dairenin 28.9.2010 günlü, T.E:2010/475, T.K:2010/29 sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın Dairesine gönderilmesine, 12.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube