Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13564

K. 2013/710

T. 24.01.2013

* TAŞINMAZ MAL İLE İLGİLİ AYNİ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜM (Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği)

* GAYRİMENKULÜN AYNINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (Takip Dayanağı İlamda Gayrimenkulün Aynına İlişkin Uyuşmazlık Söz Konusu Edildiğinden İlamın İcrası İçin Kesinleşmesi Gerektiği)

* İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAM (Taşınmaz Mal İle İlgili Ayni Haklara İlişkin Hükümler Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği)

* İLAMIN İCRASI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKTİĞİ (Takip Dayanağı İlamda Gayrimenkulün Aynına İlişkin Uyuşmazlık Söz Konusu Edildiği) 6100/m.367

ÖZET : Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez. Takip dayanağı ilamda gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlık söz konusu edildiğinden ilamın icrası için kesinleşmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu hakkında başlatılan takibe dayanak ilama konu davada, borçlu 7 nolu parseli dava dışı A.D. ve N.H. isimli kişilere satmadığını, onlar tarafından alacaklı S.M`ye satışının yapılamayacağını ileri sürerek alacaklının mülkiyet hakkına karşı çıkmış, Mahkemece söz konusu taşınmazın alacaklı Selahattin`e ait olduğunun kabulüne karar verilerek borçlunun tahliyesi ve ecrimisile hükmedilmiştir.

Borçlu vekili İcra Mahkemesi`ne başvurusunda, diğer itirazları ile birlikte dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağını da ileri sürmüştür.

HMK`nun 367/2. maddesi gereğince taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez.

Somut olayda, takip dayanağı ilamda yukarıda açıklandığı gibi gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlık söz konusu edildiğinden ilamın icrası için kesinleşmesi gerektiğinden istemin kabulü yerine aksi düşünce ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle, İİK`nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK`nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK`nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube