Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/17986 
KARAR NO: 2013/1055
 
 
Taraflar arasındaki ihtiyati Tedbir (Menfi Tespit) davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
İhtiyati tedbir isteyen (davacı) vekili, boş çek yapraklarının çalınıp tedavüle konulduğunu belirterek imzanın sahteliği vakıasına dayanarak açmış olduğu menfi tespit davasında çekin icra takibine konulmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.
 
Mahkemece, ihtiyati tedbir isteyen vekilinin çalınan çek yapraklarının boş olarak kaybedildiğini iddia ettiği, bu nedenle söz konusu çeklerin kıymetli evrak niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiş, kararı ihtiyati tedbir isteyen vekili temyiz etmiştir.
 
İhtiyati tedbir isteyen (davacı) vekili dava dilekçesinde çaldırdığını iddia ettiği çek yapraklarından birinin üzerinin doldurularak bankaya ibraz edildiğini, ekte sunduğu ve şeklen unsurları tamamlanmış çek yaprağı fotokopisindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını belirterek açmış olduğu menfi tespit davasında çekin icra takibine konulmaması hakkında ihtiyati tedbir isteminde bulunmuştur. Davacının dava dilekçesine eklediği çek fotokopisi, boş çek yaprağı olmayıp, yasal unsurları şeklen de olsa taşıyan bir çek fotokopisidir. Bu nedenle dava dilekçesinde çeklerin boş olarak zayi edildiğinin belirtilmiş olması, söz konusu çekten dolayı davacının geçici hukuki korumalara başvuramayacağı anlamına gelmez. Mahkemece, ihtiyati tedbir koşulları üzerinde durularak söz konusu talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken, çeklerin boş olarak zayi edildiği şeklinde dosya içeriğine uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA peşin harcın istek halinde iadesine, 22.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube