Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ ( İstenilen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti - Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Nedeniyle Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5843

K. 2011/4388

T. 28.6.2011

• HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ ( İstenilen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti - Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Nedeniyle Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

• BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Nedeniyle Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( İstenilen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti - Reddedilen Miktar Üzerinden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Davanın Kısmen Kabulü )

1136/m.169

1086/m.417

ÖZET : Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi nedeniyle, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, reddedilen miktar üzerinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay`ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, kurulan hüküm davanın niteliğine, yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Tutanak tarihinde yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği`nin 13. maddesi hükmünde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketilmesi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanmıştır.

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve anılan yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan 122 ve 622 sayılı kararlarda, bağlantı anlaşmasının ve perakende satış sözleşmesinin birinin veya her ikisinin de imzalanmamış olması halinde kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; doğru bulgu ve belgelere dayandırılması kaydıyla elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığı tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süre olduğu, müstakil trafolularda ( müşteri veya müşteri olmayan ) ölçü noktasına bakılmaksızın, besleme transformatör veya transformatörlerinin toplam kurulu gücünün kullanma faktörü 0.60 olarak kabul edilerek ortalama aylık çalışma saatine göre hesaplanacağı açıklanmıştır.

Somut olaya gelince; davalı tarafından davacının abone olmaksızın kuruma kaydı olmayan mühürsüz sayaçla kaçak elektrik kullandığının tespit edildiği belirtilerek kaçak elektrik bedeli tahakkuk ettirilmiş, davacı ise davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece zarar yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, kaçak elektrik bedeli alternatifli olarak hesaplanmış, birinci hesaplama kurulu güç ve yönetmelik hükümleri, ikinci hesaplamada ise davalı kuruma kayıtsız sayaç endeksi esas alınarak yapılmıştır. Mahkemece, alınan bu raporda ikinci hesap şekli benimsenerek yazılı şekilde karar verilmiştir. Davacı tarafın yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden enerji tüketmesi eyleminin kaçak elektrik enerjisi tüketimi olduğu, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre kaçak elektrik bedeli hesabı yapılması gerektiği ve kayıtsız sayaç endeksi esas alınarak hesaplanma yapılamayacağı kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca, mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilerek, bilirkişi raporunda kurulu güç ve tarife hükümleri ile hesaplanan bedel dikkate alınarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2- Kabule göre de, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi nedeniyle, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, reddedilen miktar üzerinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, karar yerinde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi dahi doğru görülmemiş, davalının temyiz itirazının bu yönden de kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin ödenen harçların istek halinde davalıya iadesine, 28.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube