Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Şirket Devrinden Önce Zamanaşımına Uğramış Alacak Borçlu Lehine Zamanaşımı, Kazanılmış Hak


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5656

K. 2012/22854

T. 5.7.2012

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Zamanaşımı İtirazı - Alacaklı Şirketin TMSF`ye Devrinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Borçlunun Kazanılmış Hakkı Bulunduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği/Kazanılmış Hak )

• ŞİRKET DEVRİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ALACAK (Borçlunun Kazanılmış Hakkının Korunacağı - 5411 S.K. Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Mahkemece Borçlu İsteminin Kabulü Gerektiği )

• ALACAKLI ŞİRKETİN TMSF`YE DEVRİ (Devirden Önce Henüz Zamanaşımına Uğramamış Olan Alacaklar Bakımından 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanabileceği - Eldeki Davada Borçlu Lehine Zamanaşımı Gerçekleştiği/Müktesep Hakkın Korunacağı )

• BORÇLU LEHİNE ZAMANAŞIMI (3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Alacaklı Şirketin TMSF`ye Devrinden Önce Gerçekleşmiş Olduğu - 5411 S.K Belirtilen 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanma İmkanı Bulunmadığı/Kazanılmış Hak Bulunduğu )

• KAZANILMIŞ HAK (Alacaklı Şirketin Haklarına Halef Olan TMSF Hakkında Devirden Önce Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Bulunan 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Yerel Mahkemece Korunacağı - 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Eldeki Davada Uygulanamayacağı )

5411/m. 134/9,141,Ek.16

ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatan alacaklı şirketin ticaret sicilinden terkin edilerek TMSF`ye devri nedeniyle alacaklı şirketin takip hakları kanuni halef TMSF`ye geçmiştir. Dava konusu takibe borçlu itiraz ederek borcun zamanaşımına uğradığı iddia etmektedir. Mahkeme, borçlunun itirazının reddetmiştir.Ancak, alacaklı şirketin TMSF`ye devrinden önce borcun 3 yıllık zamanaşıma uğradığı anlaşılmış olduğundan eldeki davada 5411 S.K. belirtilen 20 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır.Borçlu lehine kazanılmış hak vardır ve bu hak hukuk devletinin gereği olarak korunmalıdır. TMSF`na devrinden önce henüz zamanaşımına uğramamış olan alacakların zamanaşımı süresinin 20 yıla uzayacağı düşünülmelidir.Borçlu isteminin kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : P... Medya Filmcilik ve Reklamcılık A.Ş. tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, daha sonra TMSF`nun 27.4.2007 tarih ve 182 Sayılı kararı ile adı geçen şirketin ticaret sicili kaydının terkin edilmesine karar verildiği, böylece 5411 Sayılı Kanun`un 134/9. maddesi uyarınca TMSF`nun terkin olan alacaklı şirketin takip haklarının kanuni halefi olduğu görülmektedir.

Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, takibin kesinleşmesinden sonra 4.2.2004-17.06.2010 tarihleri arasında oluşan zamanaşımı sebebiyle takibin iptaline karar verilmesini istemiş, mahkemece, 5411 Sayılı Kanun`un 141. maddesi uyarınca fon alacaklarının 20 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, zamanaşımının geçmişe etkili olacağı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

5411 Sayılı Kanun`un 141. maddesinde; "Bu kanundan kaynaklanan fon alacaklarına dair dava ve takiplerde zamanaşımı süresi 20 yıldır", aynı Kanunun ek 16. maddesinde ise; "Bu kanun ile fon alacağının tahsili bakımından yarar görülerek zamanaşımı ve diğer konularda fon lehine getirilen hükümler makaple şamildir" hükümleri yer almaktadır.

Şirket alacağının 27.4.2007 tarihinde TMSF`na devrinden önce 4.2.2004 - 4.2.2007 tarihleri arasında icra dosyasında işlem yapılmayarak yasada öngörülen 3 yıllık zamanaşımının gerçekleştiği anlaşıldığından, bu şirketin bilahare TMSF`na devredilmiş olması, gerçekleşmiş olan zamanaşımını ortadan kaldırmaz. Fona devir tarihinden önce zamanaşımı süresinin dolduğu hallerde kişi lehine kazanılmış hakkın kabulü genel kuraldır. Geçmişe etkili olacağı kuralı, TMSF`na devrinden önce henüz zamanaşımına uğramamış olan alacakların zamanaşımı süresinin 20 yıla uzayacağı anlamına gelir. Aksinin kabulü kazanılmış hakkın ortadan kaldırılmasına yol açar. Nitekim Yargıtay H.G.K.`nun 5.2.2003 Tarih ve 21-30/57 Sayılı kararında kazanılmış hakkın hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurlardan olduğu, kazanılmış hakkı ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan yorumların...toplumsal kararlılığı, hukuksal güvenceyi ortadan kaldıracağı, belirsizlik ortamına sebep olacağı ve kabul edilemeyeceği belirtilmiştir (Bankacılık Kanunu Şerhi Cilt:2 Sayfa: 1576 Prof. Dr. Seza Reisoğlu ).

O halde bu yasal düzenlemeler sebebiyle mahkemece istemin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube