Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ ( 7201 Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü Hükümlerine Göre ve Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Yöntemine Uygun Biçimde Taraf Koşulu Oluşturulması Gereği - Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti )

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6950

K. 2013/728

T. 5.2.2013

• MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESBİTİ İSTEMİ ( Davalıya Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü 7201 Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü Hükümlerine Göre ve Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti İstemi - Davalıya Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü 7201 Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü Hükümlerine Göre ve Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

• DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ ( 7201 Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü Hükümlerine Göre ve Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Yöntemine Uygun Biçimde Taraf Koşulu Oluşturulması Gereği - Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti )

1086/m.73

ÖZET : Dava niteliği ve içeriği itibariyle taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın aidiyetinin tesbiti istemine ilişkindir. Mahkemece öncelikle davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmeli, daha sonra temyiz dilekçesi içeriğindeki savunması da dikkate alınarak davalı taraftan davaya karşı diyecekleri, varsa delilleri sorulup saptanmalı, göstereceği deliller toplanmalı, bu yolla davada yöntemine uygun biçimde taraf koşulu oluşturulmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava niteliği ve içeriği itibariyle taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın aidiyetinin tesbiti istemine ilişkindir.

Hükmü temyiz eden davalı A. A. Ö., yargılama sırasında kendisinin usulüne uygun şekilde davadan haberdar edilmediğini, savunma hakkının kısıtlandığını öne sürerek temyiz talebinde bulunmuştur.

HUMK.`nun 73. maddesi hükmüne göre hakim, tarafları dinlemeden, onları iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davet etmeden hüküm veremez. Taraf koşulunun oluşturulmamış olması başlı başına bozma nedenidir.

Tebligatın kimlere, hangi koşullarda ve nerede yapılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğünde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anılan kanun ve tüzük hükümleri tamamıyla şekli ve emredici nitelikte düzenlemeler içerdiğinden, geçerli bir tebligattan söz edilebilmesi için tebligatın Kanun ve Tüzükte belirtilen yöntem izlenerek yapılması ve izlenen yöntemin tebliğ belgesine de yazılarak belgelendirmesi gerekir. Kanun ve Tüzükte belirtilen yöntem izlenerek yapılmayan ve izlenen yöntem belgelendirilmeyen tebligatın usulsüz ve geçersiz sayılacağı, tebligatın geçerli olarak yapıldığının tebliğ belgesi dışında başka bir delille kanıtlanamayacağı kuşkusuzdur.

Somut olaya gelince; davalı A. A. Ö.`e "Reisdere Mah., Çeşme" adresine çıkartılan tebligatın tanınmadığından bahisle iade edildiği, adres araştırması sonucunda "Yeni Mahalle, Bayırbucak Caddesi, Nu: ..., Kırıkhan/Hatay" olarak tespit edilen adresine de taşındığından dolayı tebligatın yapılamadığı, ikinci kez yapılan kolluk araştırmasında da yeni adresinin tespit edilemediği, bu hususun duruşma zabıtlarına geçirilmekle mahkemenin de kabulünde olduğu anlaşılmaktadır.

Ne var ki, mahkemece tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı A. A. Ö.`e dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ edilmesi gerekirken bu husus gözden kaçırılarak yargılamaya devam edilmiş ve dava sonuçlandırılmıştır.

Tebligat Kanununun hükümlerine aykırı şekilde davadan haberdar edilmeksizin yargılamanın sürdürülüp davalının savunma hakkı kısıtlanarak hüküm verilemez.

O halde, mahkemece öncelikle davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmeli, daha sonra temyiz dilekçesi içeriğindeki savunması da dikkate alınarak davalı taraftan davaya karşı diyecekleri, varsa delilleri sorulup saptanmalı, göstereceği deliller toplanmalı, bu yolla davada yöntemine uygun biçimde taraf koşulu oluşturulmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmelidir.

SONUÇ : Hal böyle olunca; Mahkemece, dava dilekçesi ve duruşma günü davalı A. A. Ö.`e usulünce tebliğ edilmeden yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davalının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre de sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 05.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube