Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmenin Aynen İfası Talebi - İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğundan İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Davacı Kooperatife Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3692

K. 2012/5297

T. 11.7.2012

• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sözleşmenin Aynen İfası Talebi - İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğundan İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Davacı Kooperatife Yetki ve Yeterli Süre Verilmesi Gerektiği )

• BİNA DAYANIMLARININ DÜŞÜK OLMASI ( Yüklenici Koopratifin İnşaatının Belediyece Durdurulduğu - İnşaatın Tadilatı ve Güçlendirmesi Mümkün Olduğu/İnşaatın Yasal Halde Getirilmesi ve Tamamlanması İçin Kooperatife Yetki Verilmesi Gereği )

• TADİLAT VE BİNA GÜÇLENDİRME PROJELERİ ( Belediye Yazısı ve Bilirkişi Raporlarında İnşaat İçin Yapı Ruhsatı Alınabileceğinin Belirtildiği - İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi ve Tamamlanması ile İzinlerin Alınması İçin Kooperatife Yetki Verileceği )

3194/m. 29

ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil ile sözleşmenin aynen ifasına izin istemlerine ilişkindir.Davacı yüklenici kooperatif, inşaat ruhsatını aldıktan sonra inşaat başlamış ve %73 seviyesinde tamamlamıştır.Daha sonra belediye tarafından inşaatın bina dayanımlarının düşük olduğu gerekçesiyle inşaat durdurulmuştur.Arsa sahipleri ile yüklenici arasındaki kat karşılığı inşat sözleşmesi halen geçerlidir. İnşaat ruhsatının alınma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde inşaat bitirilmediği ve sözleşme arsa sahipleri tarafından da feshedilmediğine göre, belediye yazısı ve bilirkişi kurulu raporlarında belirtilen inşaatların tadilatı ve güçlendirme projeleri ve inşaatın yasal hale getirilmesi ve tamamlanması için gerekli yapı ruhsatlarını alması için davacı yüklenici kooperatife yetki ve yeterli süre verilmesi zorunludur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu iptâli tescil ve sözleşmenin aynen ifasına izin istemleriyle açılmış, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı yüklenici kooperatif vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı yüklenici kooperatif ile davalı arsa sahipleri arasında Alanya 1. Noterliği`nce Düzenleme Şeklinde 19.12.1995 Tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin 6. sayfasındaki düzenlemeye göre inşaat ruhsatının alınması yükümlülüğü davacı yüklenici kooperatife aittir. Dosya içerisinde bulunan Alanya Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 2005/321 Değişik iş sayılı tespit dosyası içerisindeki ruhsat fotokopisinden inşaat ruhsatının 09.04.1996 tarihinde alındığı, inşaata bu şekilde ruhsatlı olarak başlandığı görülmektedir. Davacı yüklenici kooperatif tarafından inşaat %73 seviyesinde tamamlanmıştır.

Mahmutlar Belediyesi`nce 14.03.2006 tarihli tutanak ile inşaatın durdurulduğu anlaşılmaktadır. Bu tutanağa göre inşaatın durdurulma nedeni bina dayanımlarının standartların altında çıkmasıdır. Mahmutlar Belediye`sinin dosya içerisinde bulunan 28.08.2009 tarihli yazısından imara aykırılıkların proje tadilatı ile giderilebileceği bildirilmiştir. Bilirkişiler tarafından düzenlenen raparlarda da inşaatların tadilat ve güçlendirme projeleri ile düzeltilebileceği görüşlerine yer verilmiştir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için arsa sahiplerinin davacı yüklenici kooperatife vekâletname vermesi zorunludur. Arsa sahipleri tarafından bu vekâletname yüklenici kooperatife verilmemiştir. Arsa sahipleri tarafından 19.12.1995 tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi feshedilmemiş olup, halen geçerliliğini korumaktadır.

Yürürlükte bulunan 3194 Sayılı İmar Kanun`nun 29. maddesi uyarınca ruhsattan itibaren 5 yıl içerisinde inşaatın bitirilmemesi durumunda verilen ruhsatın hükümsüz kalacağı düzenlemesine yer verilmiştir. İnşaat ruhsatının alınma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde inşaat bitirilmediği ve sözleşme arsa sahipleri tarafından da feshedilmediğine göre, belediye yazısı ve bilirkişi kurulu raporlarının içeriği dikkate alınarak, davacı yüklenici kooperatife inşaatın yasal hale getirilmesi ve tamamlanması için gerekli yapı ruhsatlarını alması yönünde yetki ve yeterli sürenin verilmesi zorunludur.

Mahkemece, davacı yüklenici kooperatifin bu isteminin kabul edilmesi gerekirken, diğer istemleri yanında gerekli yapı ruhsatlarını alması için yetki verilmesi isteminin de reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı yüklenici kooperatifin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın davacı yüklenici kooperatif yararına BOZULMASINA, 900,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalı arsa sahiplerinden alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davacı yüklenici kooperatife verilmesine, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 11.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube