Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/10866
KARAR NO: 2013/650


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de miktar itibariyle bu istemin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalıya yazar kasa bilgisayar donanımı ve yazılım nitelikli ürünlerin satışı yapıldığını davalıya gönderilen 11.786,47 TL`lik faturaya itiraz edilmediğini davalının yazar kasanın arızalı çıktığı gerekçesi ile bakiye borcu ödemediğini, girişilen icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıdan alınan yazar kasa ve yazılımının gizli ayıplı çıktığını, davacıya ayıp ihbarında bulunduğunu, bu nedenle bakiye borcun ödenmediğini savunarak davanın reddi ile %40 tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde, ayıplı ürün nedeniyle davalının ürün satım bedelinden 2.000,00 TL indirim talebinde bulunabileceği, 11.786,47 TL olan fatura bedelinin 7.500,00 TL`sini davalının takipten önce ödediği bakiye 4.286,47 TL alacaktan ayıp nedeniyle yapılan 2.000 TL indirimden sonra 2.286,47 TL alacağın kaldığı, yapılan 7.500,00 TL`lik ödeme dikkate alınmadan icra takibine girişildiği için davacının bu miktar ve miktara ilişkin işlemiş faiz talebi bakımından kötüniyetli olduğu, davacının davalıyı temerrüde düşürmediği gerekçeleri ile davanın kısmen kabulüne, takibin 2.286,47 TL üzerinden bu miktara takip tarihinden itibaren değişen ve değişecek olan avans faiz oranları uygulanmak sureti ile devamına, alacak likit olmadığından inkar tazminatı talebinin ve fazla istemin reddine, 10.989,57 TL`nin %40`ı oranındaki kötüniyet tazminatının davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Satılan mala garanti verilmiş olması garanti süresi içinde malın ayıplı olduğunun saptanması halinde 6762 sayılı TTK`nun 25/3 ( 6102 sayılı TTK`nun 23) maddesinde öngörülen ayıp ihbar sürelerini ortadan kaldırmaz. Yerel mahkemenin bu konuya ilişkin gerekçesinde isabet bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece anılan yasa hükmünde öngörülen sürelerde ayıp ihbarında bulunup bulunulmadığı tartışılarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu hususta yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi faturaya dayalı alacak likit olduğu için hükmedilen miktar üzerinden İİK`nun 67. maddesi gereği davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu yöndeki talebin reddinde de isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube