Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Uyarlama Yargılaması Hakkında Yargıtay  5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1241

K. 2012/2818

T. 28.3.2012

• UYARLAMA YARGILAMASI ( Hükümlülerin Sadece Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olduğunun Gözetileceği - Kesinleşme Öncesindeki Yargılama Giderlerinin Uyarlama Hükmünde de Aynen Gösterileceği )

• YARGILAMA GİDERİ ( Hükümlülerin Sadece Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olduğunun Gözetileceği - Kesinleşme Öncesindeki Yargılama Giderlerinin Uyarlama Hükmünde de Aynen Gösterileceği )

5237/m. 7, 9

ÖZET : Uyarlama yargılamasında hükümlülerin sadece hükmün kesinleşmesinden önceki yargılama giderlerinden sorumlu olduğu, uyarlama yargılaması sırasında yapılan yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağı, kesinleşme öncesindeki yargılama giderlerinin tahsil edilebilmesi bakımından, uyarlama yargılamasında verilen yeni kararda bu sorumluluğunun saptanması ve kesinleşen önceki hükümdeki yargılama giderlerinin infazda doğabilecek kuşku ve duraksamaları gidermek üzere uyarlama hükmünde de aynen gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Hükümlü hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili olarak mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Hükümlünün 765 Sayılı T.C.K.nın 31. maddesi gereğince ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün ve 2006/10-11-12 Sayılı kararına göre: uyarlama yargılamasında hükümlülerin sadece hükmün kesinleşmesinden önceki yargılama giderlerinden sorumlu olduğu, uyarlama yargılaması sırasında yapılan yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağı, kesinleşme öncesindeki yargılama giderlerinin tahsil edilebilmesi bakımından, uyarlama yargılamasında verilen yeni kararda bu sorumluluğunun saptanması ve kesinleşen önceki hükümdeki yargılama giderlerinin infazda doğabilecek kuşku ve duraksamaları gidermek üzere uyarlama hükmünde de aynen gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve hükümlü müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322 nci maddesi uyarınca, hükümden 219/son maddesinin uygulanmasına, nispi harç ve yargılama giderine dair kısımların çıkarılması, hükme "Hükümlünün 765 Sayılı T.C.K.nın 31. maddesi gereğince ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, 10.00 lira maktu 725.00 lira nispi olmak üzere 735 TL ücreti vekaletin hükümlüden tahsiliyle katılana verilmesine, 24.300,00 lira nispi harcın ve 90.49 TL yargılama giderinin hükümlüden tahsiliyle hazineye irat kaydına" ibarelerinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 28.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube