Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Haciz İhbarnamesine İtiraz

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20564

K. 2010/21317

T. 27.9.2010

• HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( İhbarnamenin Tebliğ Tarihinden Sonra Doğmuş Bir Alacağın Varlığı Halinde Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Gibi Yeni Bir 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilerek veya İ.İ.K.nun 78. Md. Kapsamında Haciz Müzekkeresi İle Bu Alacağın Haczedilmesinin Mümkün Olduğu )

• 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ ( Tebliğ Tarihinden Sonra Doğmuş Bir Alacağın Varlığı Halinde Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Gibi Yeni Bir 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilerek veya İ.İ.K.nun 78. Md. Kapsamında Haciz Müzekkeresi İle Bu Alacağın Haczedilebileceği )

• ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN SÜRESİNDE İTİRAZINI YAPMASI ( Yapan 3. Şahsa 1 Haciz İhbarına İtiraz Etmemenin Sonuçlarını İhtar Eden Muhtıra Gönderilemeyeceği - Bu İçerikteki Yazının İ.İ.K.nun 78. Md.sinde Açıklanan Haciz Müzekkeresi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Muhtıranın İptali Gerektiği )

2004/m.78,89/1

ÖZET : Şikayetçi Ltd. Şti.`e gönderilen 1 haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine yasal süresi içerisinde dilekçeyle itiraz edilmiştir. İhbarnamenin tebliğ tarihinden sonra doğmuş bir alacağın varlığı halinde mahkemenin de kabulünde olduğu gibi yeni bir 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilerek veya İ.İ.K.nun 78. maddesi kapsamında haciz müzekkeresi ile bu alacağın haczedilmesi mümkündür.

Şikayete konu edilen muhtıra haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinden sonra borçluya yapılması gereken ödemelerin icra dosyasına gönderilmesi istemi yanı sıra "7 gün içinde ödenmediği takdirde sizden tahsili cihetine gidilebileceği" ihtarını da içermektedir. Süresinde itirazını yapmış 3. şahsa 1 haciz ihbarına itiraz etmemenin sonuçlarını ihtar eden muhtıra gönderilemez. Bu içerikteki yazının İ.İ.K.nun 78. maddesinde açıklanan haciz müzekkeresi olarak kabulü de mümkün değildir. Mahkemece muhtıranın iptali yönünde karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi O... Süt Ürünleri San. Ltd. Şti. ne gönderilen 1 haciz ihbarnamesinin 25.11.2009 tarihinde tebliği üzerine yasal süresi içerisinde 26.11.2009 tarihli dilekçeyle itiraz edilmiştir. İhbarnamenin tebliğ tarihinden sonra doğmuş bir alacağın varlığı halinde mahkemenin de kabulünde olduğu gibi yeni bir 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilerek veya İ.İ.K.nun 78. maddesi kapsamında haciz müzekkeresi ile bu alacağın haczedilmesi mümkündür.

Somut olayda şikayete konu edilen muhtıra haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinden sonra borçluya yapılması gereken ödemelerin icra dosyasına gönderilmesi istemi yanı sıra "7 gün içinde ödenmediği takdirde sizden tahsili cihetine gidilebileceği" ihtarını da içermektedir. Süresinde itirazını yapmış 3. şahsa 1 haciz ihbarına itiraz etmemenin sonuçlarını ihtar eden muhtıra gönderilemez. Bu içerikteki yazının İ.İ.K.nun 78. maddesinde açıklanan haciz müzekkeresi olarak kabulü de mümkün değildir. Mahkemece muhtıranın iptali yönünde karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube