Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/26448
K. 2012/27819
T. 5.9.2012
• ÖZÜRLÜ VE HÜKÜMLÜ KONTENJANI (Açığının Kapatılmaması/Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - İş Mahkemesinde Görülemeyeceği/Çözümünde Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
• İDARİ PARA CEZASI (Çalıştırmak Zorunda Olunan Özürlü ve Hükümlü Kontenjanı Açığının Kapatılmaması/Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - Uyuşmazlığın İş Sözleşmesinden Ya da İş Kanunundan Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesinde Görülemeyeceği)
• GÖREVLİ MAHKEME (Çalıştırmak Zorunda Olunan Özürlü ve Hükümlü Kontenjanı Açığının Kapatılmaması Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezası İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Talebi - Genel Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
4857/m. 30
5521/m. 1
4904/m. 20/son
ÖZET : Davacı, davalının 4857 sayılı Yasanın 30. maddesi gereğince çalıştırmak zorunda olduğu özürlü ve hükümlü kontenjanı açığının kapatmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen idari para cezasının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisi bulunmadığı gibi uyuşmazlık iş sözleşmesinden yada iş kanunundan da kaynaklanmamaktadır. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20/son maddesi idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğini düzenlemiştir. Buna göre uyuşmazlığın çözümünde genel hukuk mahkemeleri görevlidir.
DAVA : Davacı, idari para cezasının tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalının 4857 sayılı Yasanın 30. maddesi gereğince çalıştırmak zorunda olduğu özürlü ve hükümlü kontenjanı açığının kapatmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen idari para cezasının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 1. maddesini esas alarak belirleyecektir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.
Somut olayda taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisi bulunmadığı gibi uyuşmazlık iş sözleşmesinden yada iş kanunundan da kaynaklanmamaktadır.
Davaya konu istek; idare tarafından davalıya verilen idari para cezasının tahsili maksadıyla yapılan icra takibine itirazın iptali isteğine ilişkindir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20/son maddesi idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğini düzenlemiştir.
Buna göre uyuşmazlığın çözümünde genel hukuk mahkemeleri görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
yarx
ÖZÜRLÜ VE HÜKÜMLÜ KONTENJANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube