Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HARCA TABİ OLMAYAN TEMYİZ İSTEĞİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/12-85

K. 2012/22

T. 18.1.2012

• ŞİKAYET ( Harca Tabi Olmayan Temyiz Dilekçesinin Hakim Tarafından Havalesinin Temyiz Süresi İçinde Yapıldığı da Gözetilerek Temyiz Defterine Bu Tarihten Bir Ay Sonra Kaydı Nedeninin Belgelendirilip Belgelendirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)

• HARCA TABİ OLMAYAN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Hakim Tarafından Havalesinin Temyiz Süresi İçinde Yapıldığı da Gözetilerek Temyiz Defterine Bu Tarihten Bir Ay Sonra Kaydı Nedeninin Belgelendirilip Belgelendirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)

• TEMYİZ İSTEĞİ ( Harca Tabi Değilse Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydedildiği ve Harca Tabi İse Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği)

6100/m.Geç.3

1086/m.484

25.1.1985 gün 5/1 S. YİBK

ÖZET : 6217 Sayılı Kanunun 30. maddesiyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 Sayılı H.U.M.K.`nun 434. maddesinin 7.10.2004 tarih ve 25606 S.R.G. de yayımlanan 26.9.2004 kabul tarihli ve 5236 S.K. nun 16. maddesiyle yapılan değişiklikten önceki metninde: "Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kağıdı verilir. Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432. maddenin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır." Düzenlemesi yer almaktadır. Her ne kadar temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt tarihinin temyiz tarihi olarak kabulü gerekir ise de, 25.1.1985 gün 5/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı kıyasen eldeki dava yönünden değerlendirilip, harca tabi olmayan temyiz dilekçesinin hakim tarafından havalesinin temyiz süresi içinde 9.2.2011 tarihinde yapıldığı da gözetilerek temyiz defterine bu tarihten bir ay sonra 9.3.2011 tarihinde kaydı nedeninin belgelendirilip belgelendirilmediğinin belirlenmesi ve varsa bu belgenin dosyaya eklenmesi için dosya mahalline gönderilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki şikayet kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 1. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 26.1.2010 gün ve 2010/1 E- 60 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 9.7.2010 gün ve 2010/6970-18518 Sayılı ilamıyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

H.G.K.nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : İcra Mahkemesince 8.2.2011 tarihli direnme kararı şikayetçi vekilinin yüzüne karşı verilmiştir.

Şikayetçi Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi`ne izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü adına Hazine vekili T. A. imzalı temyiz dilekçesi yasal süresi içinde 9.2.2011 tarihinde Mahkeme Hakimine havale ettirilmişse de dilekçenin temyiz defterine kaydı 9.3.2011 tarihinde 2011/41 numara ile yapılmıştır.

Dosya kapsamında dilekçenin temyiz defterine sebep geç kaydedildiğine dair bir açıklama ve tutanak bulunmamaktadır.

6217 Sayılı Kanunun 30. maddesiyle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 Sayılı H.U.M.K.`nun 434. maddesinin 7.10.2004 tarih ve 25606 S.R.G. de yayımlanan 26.9.2004 kabul tarihli ve 5236 S.K. nun 16 ncı maddesiyle yapılan değişiklikten önceki metninde:

"Temyiz dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse o mahkemece temyiz defterine kaydolunur ve temyiz edene ücretsiz bir alındı kağıdı verilir.

Temyiz isteği, harca tabi değilse dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği, harca tabi ise harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Bu kararın da temyiz edilmesi halinde 432. maddenin son fıkrası hükmü kıyasen uygulanır."

Düzenlemesi yer almaktadır.

Her ne kadar temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt tarihinin temyiz tarihi olarak kabulü gerekir ise de, 25.1.1985 gün 5/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı kıyasen eldeki dava yönünden değerlendirilip, harca tabi olmayan temyiz dilekçesinin hakim tarafından havalesinin temyiz süresi içinde 9.2.2011 tarihinde yapıldığı da gözetilerek temyiz defterine bu tarihten bir ay sonra 9.3.2011 tarihinde kaydı nedeninin belgelendirilip belgelendirilmediğinin belirlenmesi ve varsa bu belgenin dosyaya eklenmesi için dosya mahalline gönderilmelidir.

Bu nedenle, anılan eksikliğin giderilmesinden sonra dosyanın Yargıtay`a gönderilmek üzere mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine, 18.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube