Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ DAVASI ( İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin Onbindebirini Geçemeyeceğinin Gözetileceği - Nispi Harcın Maktu Harçtan Aşağı Olamayacağı )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21300

K. 2012/25219

T. 5.12.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ DAVASI ( İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin Onbindebirini Geçemeyeceğinin Gözetileceği - Nispi Harcın Maktu Harçtan Aşağı Olamayacağı )

• DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kamulaştırmasız El Atılan İrtifak Hakkının Karşılığının Tahsili Davası - İrtifak Hakkı Nedeniyle Değer Düşüklüğü Oranının Taşınmazın Tüm Değerinin Onbindebirini Geçemeyeceğinin Gözetileceği )

• NİSPİ HARÇ ( Kamulaştırmasız El Atılan İrtifak Hakkının Karşılığının Tahsili Davası - Nispi Harcın Maktu Harçtan Aşağı Olamayacağı )

2942/m.10

492/ 1 Sayılı Tarife f bendi

ÖZET : Kamulaştırmasız el atılarak, enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasında; taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğü oranının taşınmazın tüm değerinin onbindebirini geçemeyeceği gözetilmelidir.

Harçlar Kanununun 1 sayılı tarifesinin nispi harç bölümünün ( f ) bendi uyarınca nispi harcın maktu harçtan aşağı olamayacağı düşünülmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak, enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi, davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılarak, enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davaya konu teşkil eden arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi doğrudur.

Ancak;

1 ) Dava konusu taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğü oranının taşınmazın tüm değerinin onbindebirini geçemeyeceği gözetilmeden, daha yüksek oranda değer düşüklüğü tesbit eden rapora göre irtifak hakkı bedelinin fazla tesbiti,

2 ) Harçlar Kanununun 1 sayılı tarifesinin nispi harç bölümünün ( f ) bendi uyarınca nispi harcın maktu harçtan aşağı olamayacağı düşünülmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 05.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube