Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Belediye Kanunu`nda Park ve Yeşil Alanlar İle Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Belediyelerin Görevleri Olduğunun Belirtildiği - Semt Spor Sahası İçin Açılan Davanın İlçe Belediyesine Yöneltileceği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/19201

K. 2013/131

T. 15.1.2013

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Belediye Kanunu`nda Park ve Yeşil Alanlar İle Gençlik ve Spor Hizmetlerinin Belediyelerin Görevleri Olduğunun Belirtildiği - Semt Spor Sahası İçin Açılan Davanın İlçe Belediyesine Yöneltileceği )

• PARK VE YEŞİL ALAN ( Kamulaştırmasız Et Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Semt Spor Sahalarının Belediyelerin Sağladığı Bir Hizmetin Sunulduğu Sahalar Olduğu/Husumetin Davalı Belediye Başkanlığına Yöneltileceği )

• SEMT SPOR SAHASI ( Kamulaştırmasız Et Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Semt Spor Sahalarının Belediyelerin Sağladığı Bir Hizmetin Sunulduğu Sahalar Olduğu/Husumetin Davalı Belediye Başkanlığına Yöneltileceği )

• HUSUMET ( Kamulaştırmasız Et Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Semt Spor Sahalarının Belediyelerin Sağladığı Bir Hizmetin Sunulduğu Sahalar Olduğu/Husumetin Davalı Belediye Başkanlığına Yöneltilmesi Gereği )

5393/m.14

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Belediye Kanunu`nda Park ve yeşil alanlar ile gençlik ve spor hizmetlerinin belediyelerin görevleri olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, semt spor sahalarının mahalle sakinlerinin ihtiyaçları için, belediyelerin sağladığı bir hizmetin sunulduğu sahalar olduğu anlaşıldığından, husumetin adı geçen davalı ilçe Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın husumetten reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, husumete ilişkin dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın imar planında semt spor sahası olarak ayrıldığı ve el atılmadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesi uyarınca park ve yeşil alanlar ile gençlik ve spor hizmetlerinin belediyelerin görevleri olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, semt spor sahalarının mahalle sakinlerinin ihtiyaçları için, belediyelerin sağladığı bir hizmetin sunulduğu sahalar olduğu anlaşıldığından, husumetin davalı Muratpaşa Belediye Başkanlığına yöneltilmesi doğrudur.

Bu itibarla işin esasına girilerek taşınmazın imar planında semt spor sahası olarak ayrıldığı tarih belirlenip gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre hüküm kurmak gerektiği gözetilmeden davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube