Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2011/2198
K. 2012/502
T. 28.3.2012
• SORUŞTURMA (Tekrarlanan Şikayette Daha Önce Yapılan Soruşturmanın Sonucunu Değiştirecek ve Kamu Davası Açılmasını Gerektirecek Yeni Delil Sunulmadıkça Soruşturma Yapılamayacağı )
• ŞİKAYETİN TEKRARLANMASI (Daha Önce Yapılan Soruşturmanın Sonucunu Değiştirecek ve Kamu Davası Açılmasını Gerektirecek Yeni Delil Sunulmadıkça Soruşturma Yapılamayacağı - Kurulun Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararının Doğru Olduğu )
• YENİ DELİL SUNULMASI GEREĞİ (Tekrarlanan Şikayette Yeni Delil Sunulmadıkça Daha Önce Yapılan Soruşturmanın Sonucunu Değiştirecek ve Kamu Davası Açılmasını Gerektirecek Soruşturma Yapılamayacağı )
2547/m. 53
ÖZET : Atılı suç nedeniyle şüpheli hakkında daha önce soruşturma yapılarak Yetkili Kurul tarafından karar verilmiş, bu karar Dairenin kararıyla onanmıştır. Tekrarlanan şikayette ise konuyla ilgili daha önce yapılan soruşturmanın sonucunu değiştirecek ve kamu davası açılmasını gerektirecek yeni delil sunulmadığı anlaşıldığından, Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun (karar verilmesine yer olmadığına ilişkin )kararının onanması gerekmiştir. 
 
DAVA : Şüpheli : ... - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
 
Suçu : Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan şikayetçi ...`ın konuşmalarını izinsiz olarak kayda almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek 
 
Suç Tarihi : 2006 Yılı 
 
İncelenen Karar : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 22.11.2011 tarih ve Esas No:2011/11, K:2011/08 sayılı kararı 
 
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ... vekili Av. ... 
 
İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden 
 
Eskişehir Bölge idare Mahkemesinin 13.12.2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/154 sayılı görevsizlik kararı ile gönderilen itiraz dilekçesi, Dairemizin 8.2.2012 tarih ve E:2011/2198 sayılı ara kararı gereğince gönderilen soruşturma dosyası ve eki belgeler ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik`in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 
 
Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 
 
KARAR : Dosyanın incelenmesinden, şüpheli ile yaptığı konuşmanın izinsiz ve gizli olarak kayda alınarak başkalarına dinletildiği iddiası ile Y. P. tarafından 2006 yılında şikayette bulunulması üzerine konuyla ilgili Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda 24.5.2007 tarihli Yetkili Kurul kararıyla şüphelinin men-i muhakemesine karar verildiği, bu kararın Yasa gereği incelenmesi üzerine Dairemizin 26.6.2007 tarih ve E:2007/704, K:2007/825 sayılı kararı ile onandığı, şikayetçinin ilk soruşturmada delillerin yeterince iyi incelenmediğini ileri sürerek 1.4.2011 tarihli dilekçeyle aynı eylem nedeniyle tekrar şikayette bulunması üzerine Rektörlükçe başlatılan soruşturmada, şikayet konusu eylemin daha önce soruşturulan eylemle aynı olduğu, dolayısıyla şikayet konusu hakkında daha önce soruşturma yapıldığı, Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararının da Danıştay 1`inci Dairesinin 26.6.2007 tarih ve E: 2007/704, K: 2007/825 sayılı kararı ile kesin olarak onandığı, aynı konuda tekrarlanan şikayette yeni delil sunulmadığı ve daha önceki soruşturmada tüm delillerin değerlendirildiği hususlarının belirtildiği, Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurul tarafından da bu gerekçelere dayanılarak şikayetin işlemden kaldırılmasına ilişkin 22.11.2011 tarih ve Esas No:2011/11, K:2011/08 sayılı (karar verilmesine yer olmadığına )kararın verildiği anlaşılmıştır. 
 
Bu durumda, atılı suç nedeniyle şüpheli hakkında daha önce soruşturma yapılarak Yetkili Kurul tarafından karar verildiği, bu kararın Dairemizin söz konusu kararıyla onandığı, tekrarlanan şikayette ise konuyla ilgili daha önce yapılan soruşturmanın sonucunu değiştirecek ve kamu davası açılmasını gerektirecek yeni delil sunulmadığı anlaşıldığından, 
 
SONUÇ : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 22.11.2011 tarih ve Esas No:2011/11, K:2011/08 sayılı (karar verilmesine yer olmadığına ilişkin )kararının onanmasına, dosyanın karar ekli olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine, 28.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
danx
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube