Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/6170
K. 2012/12197
T. 10.7.2012
• ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ OLAN DAVALIYA ÖDENEN AVANSIN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Görevli Mahkemenin Ticaret Mahkemesi Olduğu)
• İTİRAZIN İPTALİ (Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Davalıya Ödenen Avansın Tahsili İçin Takip Başlatıldığı - Davacı İle Davalının İlişkisi Ticaret Kanununda Düzenlendiğinden Davada Görevli Mahkemenin Ticaret Mahkemesi Olduğu)
• TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Davalıya Ödenen Avansın Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasında)
• AVANSIN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Davalıya Ödenen Avansın Tahsili - Ticaret Mahkemesinde Görüleceği)
2004/m.67
ÖZET : Dava şirket ortağı ve müdürü olan davalıya ödenen avansın tahsiline ilişkindir. İddianın ileri sürülüş biçimi ve davalının avans alma tarihinde şirket ortağı ve müdürü olduğu anlaşıldığından, davacı ile davalının ilişkisi Ticaret Kanununda düzenlendiğinden davada görevli olan mahkeme Ticaret Mahkemesidir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08/12/2010 tarih ve 2010/179-2010/415 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalının müvekkili şirketin ortağı olduğunu ve müdür olarak görev yaptığı dönemde 23.000 TL`nı avans aldığını, ancak geri ödemediğini, bunun üzerine davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu iddia ederek, itirazın iptali ile inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı şirketin müdürü olarak görev yaptığı döneme ilişkin hizmetinin karşılığı olarak 23.000 TL`nin müvekkiline ödendiğini, davanın işçi alacağından kaynaklandığı için görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğunu savunarak mahkemece görevsizlik kararı verilmesini istemiştir.
Diğer davalı davaya katılmamış ve cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, takibe konu alacağın iş sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava şirket ortağı ve müdürü olan davalıya ödenen avansın tahsiline ilişkindir. Mahkemece avans ödeme tarihinde şirket ortağı ve müdürü olan davalının davacı şirketle aynı zamanda iş sözleşmesi yaptığı gerekçesiyle İş Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmişse de iddianın ileri sürülüş biçimi ve davalının avans alma tarihinde şirket ortağı ve müdürü olduğu anlaşılmış olmakla, davacı ile davalının ilişkisi Ticaret Kanununda düzenlendiğinden davada görevli olan mahkeme Ticaret Mahkemesidir. Bu itibarla davacı vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmekle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
yarx
ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ OLAN DAVALIYA ÖDENEN AVANSIN TAHSİLİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube