Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İrtikap Suçu Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2008/3634

K. 2012/1861

T. 12.3.2012

• İRTİKAP (Doktorun Yasal Olmadığını Bildiği Halde Yaklaşık Dört Ay Süreyle Sanığa Çıkar Sağlayarak Eşinin Tedavisini Sürdürdüğü Olayda İcbar Boyutuna Ulaşmış Bir Zorlamadan Söz Edilemeyeceğinden İrtikap Suçunun Cebir Unsurunun Oluşmadığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı)

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Yapmaya Mecbur Olduğu İşi Yapmak İçin Menfaat Sağlama Fiilinde Suçun Oluşacağı - Doktorun Yasal Olmadığını Bildiği Halde Yaklaşık Dört Ay Süreyle Sanığa Çıkar Sağlayarak Eşinin Tedavisini Sürdürmesi)

• CEBİR (İCBAR) UNSURU (Doktorun Yasal Olmadığını Bildiği Halde Yaklaşık Dört Ay Süreyle Sanığa Çıkar Sağlayarak Eşinin Tedavisini Sürdürdüğü Olayda İcbar Boyutuna Ulaşmış Bir Zorlamadan Söz Edilemeyeceğinden Suçun Cebir Unsurunun Oluşmadığı)

• ZİNCİRLEME SUÇ (Sanığın Tedavi Süresi İçerisinde Birçok Kez Müştekiden Usulsüz Olarak Para Alması Nedeniyle 5237 S. TCK`nın 43. Md. Gereğince Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma)

5237/m.43,250/1, 257/1-3

ÖZET : Müştekinin eşinde lenf bezi kanseri olmakla birlikte, çok acil müdahaleye gereksinim duyduğuna ilişkin dosyada iddia ya da kanıt bulunmadığı, başka bir doktor veya sağlık kuruluşuna başvurma ve karşılaştığı olumsuzlukları gidermek için şikayet olanağı varken, yasal olmadığını bildiği halde yaklaşık dört ay süreyle sanığa çıkar sağlayarak eşinin tedavisini sürdürdüğü olayda icbar boyutuna ulaşmış bir zorlamadan söz edilemeyeceğinden irtikap suçunun cebir unsurunun yasa, öğreti ve uygulamanın kabul ettiği anlamda oluşmadığı, sabit olan yapmaya mecbur olduğu işi yapmak için menfaat sağlama fiilinin 5237 sayılı TCK`nın 257/3. maddesi delaletiyle 257/1. maddesine uyan görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

Sanığın tedavi süresi içerisinde birçok kez müştekiden usulsüz olarak para alması nedeniyle 5237 sayılı TCK`nın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri uygulanmalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Müştekinin aşamalardaki anlatımlarına, 09.08.2005 tarihli para tespit ve olay, yakalama, üst arama ve zaptetme tutanaklarına, tanık beyanlarına ve dosya kapsamına göre sanığın A... Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde hematoloji uzmanı olarak görev yaptığı, müştekinin eşinin lenf bezi kanseri olması nedeniyle bu hastaneye ilk olarak 2005 yılı Nisan ayında müracaatta bulunmalarıyla sanık tarafından muayene ve tedavi sürecinin başlatıldığı ve belirli aralıklarla sürdürüldüğü, bu sırada para verilmediği için oyalandığı, bekletildiği ve tedavinin geciktirildiği kanaatine varan müştekinin dört farklı tarihte sanığa para verdiği, daha sonra bu durumdan rahatsız olan müştekinin 26.07.2005 günü A... C.Başsavcılığı`na müracaatta bulunarak şikayetçi olduğu, suçun tespiti ve failin yakalanması için seri numaraları tespit edilen 100 TL`nin müşteki tarafından 09.08.2005 günü eşinin muayene ve tedavisi sırasında sanığa verildiği ve takiben tertibat alan polisler tarafından sanığın yakalandığı ve tespitli paraların cebinde bulunduğu anlaşılmış ise de; müştekinin eşinde lenf bezi kanseri olmakla birlikte, çok acil müdahaleye gereksinim duyduğuna ilişkin dosyada iddia ya da kanıt bulunmadığı, mağdurun başka bir doktor veya sağlık kuruluşuna başvurma ve karşılaştığı olumsuzlukları gidermek için şikayet olanağı varken, yasal olmadığını bildiği halde yaklaşık dört ay süreyle sanığa çıkar sağlayarak eşinin tedavisini sürdürdüğü, bu haliyle olayda icbar boyutuna ulaşmış bir zorlamadan söz edilemeyeceğinden irtikap suçunun cebir unsurunun yasa, öğreti ve uygulamanın kabul ettiği anlamda oluşmadığı, sabit olan yapmaya mecbur olduğu işi yapmak için menfaat sağlama fiilinin 5237 sayılı TCK`nın 257/3. maddesi delaletiyle 257/1. maddesine uyan görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Sanığın tedavi süresi içerisinde birçok kez müştekiden usulsüz olarak para aldığı ve gerekçeli hükmün sübutun değerlendirildiği bölümünde mahkemece de eylemleri oluşa uygun olarak bu şekilde kabul edildiği halde, 43. madde gereğince cezasının artırılmaması ve ayrıca bu maddenin uygulanma koşulları tartışılırken sanığın müştekiyi 09.08.2005 tarihinden önceki süreçte de para vermeye zorladığı ve aldığına dair iddia dışında kanıt bulunmadığı sonucuna varılarak hükümde çelişki yaratılması,

Kamu görevlisi olan ve 5237 sayılı TCK`nın 53/1-a maddesinde yer alan hak ve yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında aynı maddenin 5. fıkrası uygulanırken yasaklanmasına karar verilen hak ve yetkinin hangisi olduğunun, yasaklama süresinin ve başlangıcının karar yerinde gösterilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube