Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Şirketin TMSF Tarafından Devralındığı - Davacı Şirketin Yönetim ve Denetiminin Devredilmiş Olması TMSF’nin Hak ve Hukukunu Etkileyeceğinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/66

K. 2011/2583

T. 7.3.2011

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Şirketin TMSF Tarafından Devralındığı - Davacı Şirketin Yönetim ve Denetiminin Devredilmiş Olması TMSF’nin Hak ve Hukukunu Etkileyeceğinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )

• TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU’NA DEVREDİLEN ŞİRKET ( TMSF’nin Hak ve Hukukunu Etkileyeceğinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptal ve Tescil - Davacı Şirketin TMSF Tarafından Devralındığı - Davacı Şirketin Yönetim ve Denetiminin Devredilmiş Olması TMSF’nin Hak ve Hukukunu Etkileyeceğinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )

1086/m.73

ÖZET : Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı B... Turizm İnş. San. Ve Tic. A.ޞ.`nin yönetim ve denetiminin, kamu alacaklarının tahsili bakımından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralındığı sabittir. Davacı şirketin yönetim ve denetiminin devredilmiş olmasının, eldeki dava bakımından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hak ve hukukunu etkileyeceğinden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun davada yer almasının sağlanması, ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, şirkete TMSF tarafından el konulduğunu ve idaresinin atanan yönetim ve denetim kurulunca yürütüldüğünü, şirketin paydaşı olduğu 952 parsel sayılı taşınmazda dava dışı paydaşların paylarını davalılar İbrahim ve Uluer ile dava dışı kişiye satışı nedeniyle açılmış olan şufa davası sonucunda verilen karar kesinleşmeden, davalılardan Uluer`in maliki olduğu 1/12 payı diğer davalı İbrahim`e satış suretiyle temlik ettiğini, taşınmazların aynına ilişkin kararların kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceğini, satışın hukuka aykırı olup, davalılar tarafından usulsüz işlemlerle ortaklık yapısının değiştirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, tapu iptal ve tescile karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, aleyhlerine açılan davaların reddedilerek kararların kesinleştiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacı tarafından açılan şufa davasının reddedilerek kararın kesinleştiği ve temlikin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi H. Fatih Demirer`in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacı B... Turizm İnş. San. Ve Tic. A.ޞ.`nin yönetim ve denetiminin, 09.06.2005 tarihli kararla kamu alacaklarının tahsili bakımından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralındığı sabittir.

Davacı şirketin yönetim ve denetiminin devredilmiş olmasının, eldeki dava bakımından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hak ve hukukunu etkileyeceğinden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun davada yer almasının sağlanması, ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ : Davacının, temyiz itirazının kabulü ile, hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.`nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 07.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube