Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Soruşturma izni

T.C.
 
DANIŞTAY
 
1. DAİRE
 
E. 2012/125
 
K. 2012/520
 
T. 29.3.2012
 
• İŞLEME KONULMAMA ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İhbar ve Şikayetler Üzerine İzin Vermeye Yetkili Merci Tarafından Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
 
• ÖN İNCELEME ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İhbar ve Şikayetler Üzerine İzin Vermeye Yetkili Merci Tarafından Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
 
• SORUŞTURMA İZNİ ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılacak İhbar ve Şikayetler Üzerine İzin Vermeye Yetkili Merci Tarafından Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
 
4483-1/m.3
 
ÖZET : Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetler üzerine izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesi, soruşturma izni verilmemesi veya şikayetin işleme konulmaması yolunda bir karar verilmesi zorunludur.
 
DAVA : Adana Bölge idare Mahkemesinin 12.1.2012 tarih ve E: 2011/621, K: 2012/15 sayılı görevsizlik kararı ile gönderilen dosya, Adana İli, ... Belediye Başkanı ..., Belediye Başkan Yardımcısı ..., Belediye Zabıta Müdür Vekili ... hakkında bazı iddialar yönünden ön inceleme yapılmasına gerek bulunmadığına, bazı iddialar yönünden de dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin Adana Vali Yardımcısının 16.12.2011 tarih ve 7773 sayılı kararına, şikayetçi ... vasisi ... tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Levent Kaya`nın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
 
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
 
KARAR : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ( h ) bendinde; Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisinin İçişleri Bakanına ait olduğu, 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması gerektiği, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikâyetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikâyette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5 inci maddesinde izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında; yetkili merciinin, memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Yukarıdaki hükümler uyarınca, soruşturma izni verme ya da vermeme, işleme koymama ve ön inceleme başlatma yetkileri, kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkiler olup, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetler üzerine izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesi, soruşturma izni verilmemesi veya şikâyetin işleme konulmaması yolunda bir karar verilmesi zorunludur.
 
Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin İçişleri Bakanlığına verdiği 12.9.2011 tarihli dilekçede, sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna ikinci sınıf gayri sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali yolundaki Adana 2. İdare Mahkemesinin 28.12.2007 tarih ve E: 2007/929, K: 2007/1949 sayılı kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.6.2011 tarih ve E: 2008/4770, K: 2011/3188 sayılı kararıyla onandığı halde ... Belediye Başkanlığınca bu kararın uygulanmadığı, öte yandan, şikayetçinin sahip olduğu akaryakıt istasyonuyla aynı durumda olan diğer akaryakıt istasyonunun faaliyetine izin verildiği gerekçesi ile şikayette bulunması üzerine ... Belediye Başkanı ..., Belediye Başkan Yardımcısı ... ve Belediye Zabıta Müdür Vekili ... hakkında içişleri Bakanlığı tarafından Adana Valiliğine araştırma yaptırıldığı, araştırma sonucunda ilgililer hakkında ön inceleme yaptırılmaması yönünde oluşan kanaatin Valiliğin 4.11.2011 tarih ve 7471 sayılı yazısı ile içişleri Bakanlığına bildirildiği, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda izin vermeye yetkili merci olan içişleri Bakanınca ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi, soruşturma izni verilmemesi veya şikayetin işleme konulmaması yolunda bir karar verilmesi gerekirken, İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün Adana Valiliğine gönderdiği 5.12.2011 tarih ve 29982 sayılı yazı ile yapılan araştırma doğrultusunda şikayetçiye bilgi verilmesinin istenildiği, bu doğrultuda Vali Yardımcısının 16.12.2011 tarih ve 7773 sayılı kararıyla bazı iddialar yönünden ön inceleme yapılmasına gerek bulunmadığına, bazı iddialar yönünden de dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın şikayetçiye bildirilmesi üzerine şikayetçi tarafından bu karara itiraz edildiği görülmüştür.
 
SONUÇ : Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda öngörülen usul izlenerek iddialarla ilgili olarak ilgililer hakkında ön inceleme yaptırılması, ön inceleme üzerine izin vermeye yetkili merci olan İçişleri Bakanınca soruşturma izni verilmesi, soruşturma izni verilmemesi veya şikâyetin işleme konulmaması şeklinde hukuki sonuç doğuran bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere karar ekli olarak Adana Valiliğine iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine, 29.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube