Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Haczin Kaldırılması Talebi


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1713

K. 2011/17139

T. 26.9.2011

• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ (1998`de Şirkete Ait Araç Üzerine Konulan - İcra Dosyasının 2009`da İmhaya Gönderildiği/Mahkemece İlgili Yılın İcra Esas Defteri ve İlgili Belgeler İncelenerek Dosyanın Sonucu Belirlenip Şikayet Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)

• ŞİKAYET (Haczin Kaldırılması Talebi - İcra Dosyasının Takipten 10 Yıl Sonra İmha Edilmesi Nedeni İle Talebin Yerindeliğinin Tesbiti Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Şikayetin Reddedilemeyeceği/Mahkemece Yapılması Gerekenler)

• İCRA DOSYASININ İMHAYA GÖNDERİLMESİ (2009`da/1998`de Şirkete Ait Araç Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması Talebi - Mahkemece İlgili Yılın İcra Esas Defteri ve İlgili Belgeler İncelenip Dosyanın Sonucu Belirlenmeden Şikayetin Reddedilemeyeceği)

2004/m. 106, 110

ÖZET : Şikayetçi, 1998/ 3675 Esas sayılı icra takip dosyasından şirkete ait araç üzerine haciz konduğunu, bu hacizden aracın satılması aşamasında haberdar olduklarını, icra dosyasında taraf olmayıp,borçlu olmadıklarını ve takip dosyasının işlemden kaldırılmış olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, Mahkemece, takibe dayanak icra dosyasının imha edilmesi nedeni ile talebin yerinde olup olmadığının tesbiti mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

24.12.1998 tarihinde aracın trafik kaydına haciz konduğu,haciz konan icra dosyasının 24.02.2009 tarihinde imha tutanağı ile imhaya gönderildiği için 01.12.2010 şikayet tarihinde anılan dosyanın derdest olmadığı ve takip edilmediği açıktır. Mahkemece, ilgili yılın icra esas defteri ve ilgili belgeler incelenerek şikayetçinin icra takip dosyasının tarafı ve borçlu sıfatının olup olmadığı ve dosyanın hangi tarihte ve ne surette sonuçlandırıldığı belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Şikayetçi vekilinin Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü’nün 1998/ 3675 Esas sayılı icra takip dosyasından müvekkili şirkete ait 34 ... 76 Plakalı araç üzerine haciz konduğunu, bu hacizden aracın satılması aşamasında haberdar olduklarını, icra dosyasında taraf olmayıp,borçlu olmadıklarını ve takip dosyasının işlemden kaldırılmış olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep ettiği; Mahkemece, takibe dayanak icra dosyasının imha edilmesi nedeni ile talebin yerinde olup olmadığının tesbiti mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 106. Maddesinde alacaklının hacizli taşınır malın satışını hacizden nihayet bir sene içinde isteyebileceği ; aynı kanunun 110. Maddesinde de bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haczin kalkacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olayda, 24.12.1998 tarihinde aracın trafik kaydına haciz konduğu,haciz konan icra dosyasının 24.02.2009 tarihinde imha tutanağı ile imhaya gönderildiği için 01.12.2010 şikayet tarihinde anılan dosyanın derdest olmadığı ve takip edilmediği açıktır. O halde Mahkemece, ilgili yılın icra esas defteri ve ilgili belgeler incelenerek şikayetçinin icra takip dosyasının tarafı ve borçlu sıfatının olup olmadığı ve dosyanın hangi tarihte ve ne surette sonuçlandırıldığı belirlenip yukarıdaki yasa maddesi de göz önünde bulundurularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi ve şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube