Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Haciz Tutanaklarındaki Menkul Mallar


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/29646

K. 2011/10981

T. 30.5.2011

• SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• KEŞİF ( Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi - Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• HACİZ TUTANAKLARINDAKİ MENKUL MALLAR ( Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli ve Derece Kararının İptalini İstemi )

2004/m.142

ÖZET : Şikayetçi vekili, yapılan sıra cetveli ve derece kararının iptalini istemişse de, dosyada herhangi bir sıra cetvelinin yapılmadığı, ihale bedelinin tamamının anılan dosya alacaklısına ödenmesine karar verildiği görülmüştür. ... esas sayılı dosyasında bulunan bir kısım eşyanın benzer seri numaralarını taşıdığı ve hükme esas alınan bilirkişi raporunun, bizzat mahcuzların üzerinde inceleme yapılmaksızın ehil olmayan hukukçu bilirkişi tarafından hazırlandığı görülmektedir. Mahkemece mahallinde, ehil olan bir makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmak suretiyle yukarda anılan haciz tutanaklarındaki menkul malların aynı mallar olup olmadığı belirlenerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi A... Kaynak Malz. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti. vekili, 27.8.2009 kayıt tarihli dilekçe ile, müvekkili şirketin Şişli 3. İcra Müdürlüğünün 2006/3690 esas sayılı dosyasından borçlu S... Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 8.2.2006 tarihinde başlattığı takip nedeniyle, borçlunun bir kısım mallarının 27.8.2007 tarihinde haczedildiğini, bu malların satılarak ihale bedelinin Şişli 4. İcra Müdürlüğünün 2008/5200 esas sayılı dosyasına gönderildiğini, bu dosyadan yapılan derece kararı ile ihale bedelinin tamamının anılan dosya alacaklısına ödenmesine karar verildiğini, bu sebeple derece kararına itiraz ettiklerini, her iki takip borçlusunun adreslerinin aynı olması nedeniyle, her iki şirket için hacze gidildiğinde aynı mallar haczedildiğinden ve dolayısıyla alacaklı oldukları 2006/3690 esas sayılı dosyadaki hacizler daha önce olduğundan, ihale bedelinin öncelikle kendi dosyalarına gönderilmesi gerektiğini belirterek, 2008/5200 esas sayılı dosyadan yapılan sıra cetveli ve derece kararının iptali ile 2006/3690 esas sayılı dosya alacağının birinci sıraya yükseltilerek yeniden sıra cetveli yapılmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, şikayetçi şirketin borçlu S... Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin borcu sebebiyle Şişli 3. İcra Müdürlüğünün 2006/3690 esas sayılı dosyasından yaptığı takip nedeniyle, Çatalca İcra Müdürlüğünün 2007/310 Talimat sayılı dosyasından 20.8.2007 tarihinde haczedilen malların, 1 adet Durmazlar marka 120 tonluk pres, 1 adet 120 tonluk Baykal pres, 1 adet Baykal makas ve 4 adet bilgisayar takımı olduğu, Şişli 4. İcra Müdürlüğünün 2008/5200 esas sayılı dosyasından borçlu A... Endüstriyel Tesisler A.Ş.nin borcu sebebiyle haczedilip ihaleyle satılan ( Çatalca 1. İcra Müdürlüğünün 2008/317 Talimat sayılı dosyasından haczedilen ) caka tabir edilen saç kıvırma makinesi ile pres makinesinin yukarda sayılan mallar ile aynı mallar olmadığı dosyadaki 19.2.2009 tarihli bilirkişi raporunun 10. sayfasında hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklandığı, buna göre 2008/5200 esas ile 2006/3690 esas sayılı takiplerin borçlularının ve haczedilen malların farklı olduğu yolundaki icra müdürlüğü tespiti ve 14.8.2009 tarihli kararının doğru olduğu gerekçesiyle şikayetçi 3. kişi vekilinin sıra cetveline itiraz talepli başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Şikayetçi vekili, yapılan sıra cetveli ve derece kararının iptalini istemişse de, 2008/5200 esas sayılı dosyada herhangi bir sıra cetvelinin yapılmadığı, ihale bedelinin tamamının anılan dosya alacaklısına ödenmesine karar verildiği görülmüştür.

Her ne kadar mahkemece, 2008/5200 esas ile 2006/3690 esas sayılı takiplerin borçlularının ve haczedilen malların farklı olduğu belirtilmiş ise de, 2006/5200 esas sayılı dosyaya paranın gönderildiği, 2008/3815 esas sayılı dosya borçlusunun ( S... Makine Ltd. Şti.`nin ), şikayetçinin alacaklı olduğu Şişli 3. İcra Müdürlüğünün 2006/3690 esas sayılı takip dosyasındaki borçlu ile aynı olduğu ve anılan dosyadaki 27.8.2007 tarihli haciz tutanağı ile paranın gönderildiği Şişli 4. İcra Müdürlüğünün 2008/5200 esas sayılı dosyasında bulunan 17.6.2008 tarihli haciz tutanağındaki bir kısım eşyanın benzer seri numaralarını taşıdığı ve hükme esas alınan 19.2.2009 tarihli bilirkişi raporunun, bizzat mahcuzların üzerinde inceleme yapılmaksızın ehil olmayan hukukçu bilirkişi tarafından hazırlandığı görülmektedir.

Mahkemece mahallinde, ehil olan bir makine mühendisi eşliğinde keşif yapılmak suretiyle yukarda anılan haciz tutanaklarındaki menkul malların aynı mallar olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube