Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Davalının Evinin İkinci Katına Yapılan Masrafların İadesi İstemi - Davacı Tanıklarının Beyanları ve Yapılan Masraflara İlişkin Sunulan Faturalar ve Ekstreler Değerlendirilmesi Gereği )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21928

K. 2012/26273

T. 20.12.2012

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Davalının Evinin İkinci Katına Yapılan Masrafların İadesi İstemi - Davacı Tanıklarının Beyanları ve Yapılan Masraflara İlişkin Sunulan Faturalar ve Ekstreler Değerlendirilmesi Gereği )

• DAVACI DELİLLERİNE İTİBAR EDİLMEMESİNİN MAHKEMECE BELİRTİLMESİ GEREĞİ ( Davalı Tanık Beyanlarının Yeterli Olmadığı )

• DAVALI TANIK BEYANLARININ YETERLİ OLMADIĞI ( Eksik İnceleme ve Değerlendirmeye Dayalı Hüküm Verilemeyeceği - Davayı Kabul Eden Diğer Davalı Yönünden de İnceleme ve Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Haksız İktisap Nedeniyle Alacak )

• EVE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN FATURALAR VE EKSTRELER ( Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği/Ayrıca Davacı Tanılarının da Dinlenileceği - Davalının Evinin İkinci Katına Yapılan Masrafların İadesi İstemine İlişkin Alacak Davası )

• EKSİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRMEYE DAYALI HÜKÜM VERİLEMEMESİ ( Davacının Tanık Beyanlarının ve Mahkemeye Sunduğu Faturalar ile Ekstrelerin Dikkate Alınması Gereği - Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası/Eksik Değerlendirme )

818/m. 61

ÖZET : Dava, davalıya ait evin ikinci katına yapılan masrafların haksız iktisap hükümlerine göre iadesi istemine ilişkindir.Davacı yaptığı zorunlu ve faydalı masrafların ispatı için tanık dinletmiş ve birtakım faturalar ile kredi kartı ekstreleri ibraz etmiştir. Dinlenen davalı tanıkları davacının dairenin yapımı sırasında faydalı ve zorunlu masraflar yaptığını belirtmişlerdir. Mahkemece davacı tanıklarının beyanları, yapılan masraflara ilişkin sunulan faturalar ve ekstreler değerlendirilmeden ve sunulan delillere itibar edilmeme sebebi karar yerinde tartışılmadan, yalnızca davalının dinlettiği tanık beyanlarına itibar edilmek suretiyle eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiştir.Davayı kabul eden diğer davalı yönünden de inceleme ve değerlendirme yapılmaması hatalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 20.000 TL ıslah ile 40.320 TL alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde, davalılardan Yeliz Y. ile evli oldukları dönemde, mülkiyeti diğer davalı Emine K.`a ( kayınvalidesi ) ait evin, ikinci kat dairesinin yapım masraflarının davacı tarafından karşılandığını, eve yapılan faydalı ve zorunlu masraflardan fazlaya ilişkin hak saklı kalmak kaydıyla 20.000 TL`nin davalılardan tahsilini talep edilmiştir.

Davalı Emine K. cevabında, davaya konu dairenin yapımı sırasında davalının işsiz olduğunu, dairenin yapımına bir katkısının bulunmadığını, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Davalı Yeliz davaya cevap vermemiştir. Ancak davacı vekili tarafından davalının davayı kabul ettiğine dair dilekçe ibraz edilmiştir.

Mahkemece, taraflar arasında dairenin yapım masraflarının ne şekilde karşılanacağı hususunda herhangi bir yazılı sözleşme olmadığı, tanık beyanları ile de masrafların davacı tarafından karşılandığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava, davalı Emine K.`a ait evin ikinci katına yapılan zorunlu ve faydalı masrafların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili talebine ilişkindir. Davacı yaptığı zorunlu ve faydalı masrafların ispatı için tanık dinletmiş ve birtakım faturalar ile kredi kartı ekstreleri ibraz etmiştir. Dinlenen davalı tanıkları davacının dairenin yapımı sırasında faydalı ve zorunlu masraflar yaptığını belirtmişlerdir. Mahkemece davacı tanıklarının beyanları, yapılan masraflara ilişkin sunulan faturalar ve ekstreler değerlendirilmeden ve sunulan delillere itibar edilmeme sebebi karar yerinde tartışılmadan, yalnızca davalı Emine K.`ın dinlettiği tanık beyanlarına itibar edilmek suretiyle eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Ayrıca davacı vekili tarafından davalı Yeliz`in davayı kabul ettiğine dair imzalı belge ibraz edilmiştir. Davayı kabul ile dava konusu uyuşmazlık ve bununla dava esastan sona erdiğinden, davacı vekili tarafından dosyaya ibraz edilen kabul beyanı hususunda davalı Filiz`in beyanı alınarak neticesine göre hüküm kurulması gerkirken, kabul beyanı yönünde de inceleme ve değerlendirme yapılmadan hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube