Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ARACIN MOTORUNUN AYIPLI TAMİR EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesine Aykırılık/Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Verilen Hükmün Hatalı Olduğu/4077 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21526

K. 2012/26016

T. 18.12.2012

• ARACIN MOTORUNUN AYIPLI TAMİR EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesine Aykırılık/Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Verilen Hükmün Hatalı Olduğu/4077 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı )

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın 4077 S.K. Kapsamında Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )

• TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATİYLE DAVANIN GÖRÜLEMEMESİ ( Uyuşmazlığın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Mal ve Hizmet İlişkileri ve Olağan Tüketim İşleri Kapsamında Olmadığının Yerel Mahkemece Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verileceği )

• ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Davacının Aracının Motorundaki Arızanın Ayıplı Tamir Edilmesi/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Tüketici Mahkemesinin Görevli Olmadığı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Davanın Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Görülmesinin ve Esasa Girilmesinin Hatalı Olduğu - Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği/Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği/Ayıplı Tamirat/Tazminat Davası )

4077/m. 3/e

6098/m. 470

818/m. 355

ÖZET : Davacının aracının motorundaki arızanın ayıplı tamir edilmesi nedenile açılan tazminat davasında, uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklandığı gözetilerek mal ve hizmet ilişkileri, olağan tüketim işleri kapsamında olmadığı kabul edilmelidir.Bu durumda, eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun uygulanması hukuken olanaklı değildir. Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde 9.550 TL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Davalı vekilinin duruşma talebi bulunsada HUMK.nun 438.maddesindeki koşullar oluşmadığından duruşma talebinin reddine karar verildi.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının aracının motorundaki arızanın giderilmesi için davalı servise tamir ettirdiğini, tamirin ayıplı yapıldığını, aracını kullanamadığını belirterek 9.550 TL zarar bedelinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 5.500 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükmü taraf vekilleri temyiz etmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/e maddesinde tüketici “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yasa, “hazır bir malı veya hizmeti” satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Başka bir deyişle yasada dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri, olağan tüketim işleri kapsama alınmıştır.

818 sayılı BK.nun 355.maddesinde ( 6098 sayılı TBK.nun 470.maddesi ) gereğince, eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmesinin bu tanımı ile satım sözleşmesinden ayıran en önemli yanı, satımda sözleşme anında satın alınan şey mevcut ve kullanılabilir iken, eser sözleşmesinde sözleşme anında eser ortada olmayıp, sözleşmeden sonra imali söz konusudur. İstenilen vasıfta imalatın gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

Davada, davacının aracının motorundaki arızanın giderilmesi talep edilmektedir.

Bu durumda, eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun uygulanması hukuken olanaklı değildir. Yargıtay H.G.K.nun 26.02.2003 tarih ve 2003/15-127 E.-2003/102 K.sayılı kararında da bu husus belirtilmiştir.

Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube