Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN İADESİ ( 5754 S.K. İle 2022 S.K.`ya Eklenen Geçici Md. 1`de Yer Alan Hüküm Gereği İlgililer Hakkında Herhangi Bir İdari ve İcrai Takibat Yapılamayacağının Belirlendiği - Dava Konusu Bedelin Bu Kapsamda Kalıp Kalmadığının Tespit Ettirileceği )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22902

K. 2013/869

T. 22.1.2013

• YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN İADESİ ( 5754 S.K. İle 2022 S.K.`ya Eklenen Geçici Md. 1`de Yer Alan Hüküm Gereği İlgililer Hakkında Herhangi Bir İdari ve İcrai Takibat Yapılamayacağının Belirlendiği - Dava Konusu Bedelin Bu Kapsamda Kalıp Kalmadığının Tespit Ettirileceği )

• GERİ ALINMAYACAK AYLIKLAR ( Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi Talebi/5754 S.K. İle 2022 S.K.`ya Eklenen Geçici Md. 1`de Yer Alan Hüküm Gereği İlgililer Hakkında Herhangi Bir İdari ve İcrai Takibat Yapılamayacağının Belirlendiği - Bedelin Bu Kapsamda Kalıp Kalmadığının Tespit Ettirileceği )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi Talebi/5754 S.K. İle 2022 S.K.`ya Eklenen Geçici Md. 1`de Yer Alan Hüküm Gereği İlgililer Hakkında Herhangi Bir İdari ve İcrai Takibat Yapılamayacağının Belirlendiği - Bedelin Bu Kapsamda Kalıp Kalmadığının Bilirkişiye Tespit Ettirileceği )

2022/m.Geç.1

ÖZET : Davacı vekili dilekçesinde, SGK.’dan aylık almakta olan davalıya, 2022 sayılı Yasa uyarınca da maaş ödemesi yapıldığını, bu durumun mevzuata aykırı olduğunu, beyan ederek, davalıya yersiz ödenen bedelin fazlası ve faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 92. maddesi ile 2022 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. Bu madde ile bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edildiği, ilgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılamayacağı hükmü getirilmiştir. 2022 sayılı Kanun gereği iadesi talep edilen paranın, bu kanun kapsamında kalıp kalmadığının bilirkişi görüşüne başvurularak tespit edilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 6655 TL alacağın yasal faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde,1995 yılından itibaren SGK.’dan aylık almakta olan davalıya, 2022 sayılı Yasa uyarınca da maaş ödemesi yapıldığını, bu durumun mevzuata aykırı olduğunu, beyan ederek, 01.09.2001 – 01.05.2006 tarihleri arası, davalıya yersiz ödenen 4436 TL`nin %50 fazlası ve faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 92. maddesi ile 2022 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. Bu madde ile bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edildiği, ilgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılamayacağı hükmü getirilmiştir. Bu Kanun, 08.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Somut olayda, davalılardan 2022 sayılı Kanun gereği iadesi talep edilen paranın, yukarıda zikrolunan kanun kapsamında kalıp, kalmadığı araştırılmaksızın karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

O halde mahkemece yapılacak iş; 5754 sayılı Kanunun 92. maddesi ile 2022 sayılı Kanuna eklenen geçici 1. maddenin dava konusu olayda uygulanabilirliği hususunda ayrıntılı rapor alınmalı; hasıl olacak sonuç dairesinde hüküm tesis edilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube