Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
DANIŞTAY
 
3. DAİRE
 
E. 2009/2946
 
K. 2012/109
 
T. 27.1.2012
 
• FAİZ GELİRİNİN BEYAN EDİLMEMESİ ( Vergi Mahkemesince Davalı İdarenin Dilekçesi İle Eki Belgeler İncelenerek ve Cezalı Vergi ve Fon Payının Yapılandırılmasına İlişkin İşlemlerin Bu Davaya Etkisi İrdelenerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
 
• VERGİ VE FON PAYININ YAPILANDIRILMASI ( Faiz Gelirinin Beyan Edilmemesi Nedeniyle Kesilen Vergi Cezası - Cezalı Vergi ve Fon Payının Yapılandırılmasına İlişkin İşlemlerin Bu Davaya Etkisi İrdelenerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
 
• FON PAYINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Faiz Gelirinin Beyan Edilmemesi - Vergi Mahkemesince Davalı İdarenin Dilekçesi İle Eki Belgeler İncelenerek ve Cezalı Vergi ve Fon Payının Yapılandırılmasına İlişkin İşlemlerin Bu Davaya Etkisi İrdelenerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
 
193/m.76
 
6111/m.2
 
ÖZET : Dosyanın incelenmesinden, davacı adına salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve hesaplanan fon payına karşı açılan davanın İzmir 4. Vergi Mahkemesinin kararı ile reddedildiği, kararın vergi mahkemesi kaydına giren dilekçe ile temyiz edildiği, bu dosyada açılan davadan veya mahkeme kararına yöneltilen temyiz isteminden vazgeçildiğine dair bir başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından, vergi mahkemesince, davalı idarenin dilekçesi ile eki belgeler incelenerek ve cezalı vergi ve fon payının 6111 sayılı Yasa uyarınca yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin bu davaya etkisi irdelenerek yeniden karar verilmek üzere vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
 
İstemin Özeti : I... O... S... Limited Şirketi mudisi olan davacı adına 2001 yılında elde edilen faiz gelirinin beyan edilmemesi nedeniyle takdir komisyonu kararına dayanılarak re`sen salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve fon payına karşı açılan davayı; takdir komisyonunca davacının beyanname verme sınırını aşan faiz geliri tutarına 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 76. maddesinde düzenlenen indirim oranının uygulanması suretiyle belirlenen matrah üzerinden yapılan ve zamanaşımı süresi içinde davacıya duyurulan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İzmir 4. Vergi Mahkemesinin 21.1.2009 gün ve E:2008/845, K:2009/80 sayılı kararının; faiz gelirinin tahsil edilmediği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
 
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
 
Tetkik Hakimi : Sibel KORUCU
 
Düşüncesi:Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
 
Savcı: Sefer YILDIRIM
 
Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Davalı idarece dosyaya sunulan 21.6.2011 günlü ve 21764 sayılı yazı ile bu dosyada dava konusu yapılan vergi ve fon payının gecikme faizi ile tahsili amacıyla düzenlenen 8.7.2009 gün ve 11 sayılı ödeme emrine karşı açılan davanın İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 13.4.2011 gün ve E:2010/1033, K:2011/583 sayılı karan ile reddedildiği, davacı tarafından kararın temyiz edilmediği, 27.5.2011 gün ve 37181 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru üzerine ödeme emri içeriği kamu akacağının 6111 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yapılandırıldığı ve açılan davalardan vazgeçildiği bildirilmiş olup, ödeme emri içeriği vergi ve cezalara karşı işbu dosyada açılan davanın da konusu kalmadığı ileri sürülmüştür.
 
Dosyanın incelenmesinden, davacı adına 2001 yılı için salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve hesaplanan fon payına karşı açılan davanın İzmir 4. Vergi Mahkemesinin 21.1.2009 gün ve E:2008/845, K:2009/80 sayılı kararı ile reddedildiği, kararın 11.5.2009 tarihinde vergi mahkemesi kaydına giren dilekçe ile temyiz edildiği, bu dosyada açılan davadan veya mahkeme kararına yöneltilen temyiz isteminden vazgeçildiğine dair bir başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından, vergi mahkemesince, davalı idarenin 21.6.2011 gün ve 21764 sayılı dilekçesi ile eki belgeler incelenerek ve cezalı vergi ve fon payının 6111 sayılı Yasa uyarınca yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin bu davaya etkisi irdelenerek yeniden karar verilmek üzere vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle İzmir 4. Vergi Mahkemesinin 21.1.2009 gün ve E:2008/845, K:2009/80 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 27.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube