Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İMZA İNCELEMESİ-ADLİ TIP KURUMUNUT.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/4600
K. 2005/10238
T. 16.6.2005
• ALACAK DAVASI ( Dayanılan Senetteki İmza İtirazı Sonucu Bağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
• İMZA İTİRAZI ( Tetkik Mercii Tarafından Alınan Rapora Davacı Tarafından İtiraz Edilmiş Olmakla Adli Tıp Kurumunun İmza İncelemesinde Üst ve Son Mercii Olmaması )
• ADLİ TIP KURUMU ( İmza İncelemesinde Üst ve Son Mercii Olmaması )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Adli Tıp Kurumunun İmza İncelemesinde Üst ve Son Mercii Olmaması Nedeniyle Üniversitelerin Güzel Sanatlar Bölümünden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Aldırılmasının Gerekmesi )
2004/m.168


ÖZET : Rapora davacı tarafından itiraz edilmiş olup, Adli Tıp Kurumu imza incelemesinde üst ve son mercii olmadığı gibi, esasen rapor sonuç doğrucu ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Öyle olunca mahkeme üniversitelerin güzel sanatlar bölümünden oluşturulacak bilirkişi heyetinden senetteki imzanın davalı Dursun Ali eli ürünü olup olmadığına ilişkin Tetkik Mercii içerisindeki medarı tatbik imzalar ve 3.7.2001 tarihli oturumdaki imzaları incelenerek yeniden rapor aldırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenedir. 

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: 

KARAR : Davacı 35 parseldeki payını amcası olan Dursun Ali’nin ısrarı ile onun oğlu olan davalı İsmail’e 19.11.1996 tarihinde 20.000 DM.a satıp devrettiğini, 1760 DM peşin ödenip 18.250 DM.lık bono verildiğini, bononun süresinde ödenmediğini, icraya konulduğunda imzaya itiraz edildiğini, imzanın amcası tarafından değiştirilerek atılması nedeniyle Adli Tıp tarafından davalı eli ürünü olduğunun tam olarak tesbit edilemediğinin bildirildiğini, ancak alacağın varlığının sabit olduğunu ileri sürerek 18.250 DM karşılığı 15.968.750.000 TL.nın dava tarihinden faizi ile tahsilini istemiştir. 

Davalılar, zamanaşımının dolduğunu, senedin sahte olduğunu, davalı İsmail’in 4400 DM ödemek suretiyle payı satın aldığını borcu olmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı tapudaki pay satış bedeli karşılığı verilen bononun ödenmediğini ve imzaya itiraz edildiğini, davalının imzasını kasten değiştirerek attığını ileri sürerek eldeki davayı açmış, davalılar senedin sahte olduğunu pay bedelinin ödendiğini savunarak davanın reddini istemişlerdir. Mahkemece arada resmi satış senedi olduğu, aksinin tanıkla ispatlanamayacağı ve yemin teklifinde de bulunulmadığına dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacı tarafından ibraz edilen senedin Samsun İcra Tetkik Mercii Hakimliği 2000/596 esas sayılı dosyasında Adli Tıp incelemesinin yapıldığı, inceleme sonucunda dikkat çekici kısmı benzerlikler görülmekte ise de imzaların bitiriliş özelliğinin mukayeselerde yer almaması nedeniyle davalı eli ürünü olup olmadığı konusunda kesin bir kanaate varılamadığı bildirilmiştir. Rapora davacı tarafından itiraz edilmiş olup,Adli Tıp Kurumu imza incelemesinde üst ve son mercii olmadığı gibi, esasen rapor sonuç doğrucu ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Öyle olunca mahkeme üniversitelerin güzel sanatlar bölümünden oluşturulacak bilirkişi heyetinden senetteki imzanın davalı Dursun Ali eli ürünü olup olmadığına ilişkin Tetkik Mercii içerisindeki medarı tatbik imzalar ve 3.7.2001 tarihli oturumdaki imzaları incelenerek yeniden rapor aldırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenedir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
N SON MERCİİ OLMADIĞI
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube