Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Tebligat, Bilinen Es Son Adreste TebligatT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8019

K. 2012/22714

T. 27.6.2012

• ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ( Muhatap Adreste Hiç Oturmamış Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa da Tebliğ Olunacak Evrakın Muhtara İmza Karşılığı Teslimi Gereği - Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Yapıldığının Yazılması Gereği )

• BİLİNEN EN SON ADRESTE TEBLİGAT ( Muhatabın Bilinen En Son Adresinde Yapılacağı - Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Yapılamaması Halinde Muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki Adresinin Bilinen En Son Adres Olarak Kabul Edileceği )

7201/m. 10, 21, 23

ÖZET : Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna dair kaydın tebligat evrakı üzerine yazılması zorunludur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Şikayetçinin ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, gider avansının süresinde yatırılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen aynı Kanunun aynı maddesinin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.

Yine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina başlıklı 21. maddesine 6099 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen 2. fıkrasında: "... Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 23/8. maddesi uyarınca, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna dair kaydın tebligat evrakı üzerine yazılması zorunludur.

Somut olayda, 6100 Sayılı H.M.K.120. maddesi uyarınca şikayetçi borçlu adına gider avansı yatırmasına dair çıkarılan muhtıranın, icra dosyasında ödeme emri tebligatı yapılan "İstiklal Mah., İ... Cad., No: ..., İncirliova Aydın" adresine gönderilmeksizin doğrudan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/2. maddesi uyarınca adrese dayalı kayıt sistemindeki adresine tebliğ edildiği görülmüştür. Buna göre borçlunun bilinen en son adresi olan icra takip dosyasında kendisine ödeme emri tebliğ edilen adrese herhangi bir tebligat çıkarılmaksızın doğrudan adrese dayalı kayıt sistemindeki adresine yapılan tebliğ işlemi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 10. maddesine aykırı olduğundan, usulsüzdür.

Bu durumda mahkemece borçluya gider avansı yatırması için usulüne uygun tebligat yapılmaksızın yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.6.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube