Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

AVUKAT-YARGI GÖREVLİSİNE DİRENME

Yargıtay 4. Ceza Dairesi


 

!


T.C. ONAMA-BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/15939
Karar No : 2012/8129
Tebliğname No : 4 - 2008/167617


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanıklar Mustafa Korkut ve Fatih Korkut hakkında kurulan hükümlere yönelik;
Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe: Sanıklara yükletilen görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu,
Hukuksal tanı: Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tiplerine uyduğu.
Direnme ve hakaret eylemlerinin biri yargı görevini yapan avukat olmak üzere birden çok görevliye karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle, TCK`nın 265/2 ve 43/2. maddeleri uygulanmayarak eksik ceza öngörülmüş ve TCK`nın 50/2. maddesine aykırı olarak, hakaret suçundan hükmolunan seçimlik hapis cezası, adli para cezasına çevrilmiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozmayı gerektirmediği,
Yaptırım: Eleştiri dışında cezaların yasal bağlamda uygulandığı.
Anlaşıldığından sanıklar Mustafa Korkut ve Fatih Korkut`un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanık Yosma Korkut hakkında kurulan hükümlere gelince;
a- Direnme ve hakaret eylemlerinin biri yargı görevini yapan avukat olmak üzere birden çok görevliye karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle, TCK`nın 265/2 ve 43/2. maddeleri uygulanmayarak eksik ceza verilmesi,
b- TCK`nın 50/2. maddesine aykırı olarak, hakaret suçundan hükmolunaıı seçimlik hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi,
c- 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa`nın 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK`nın 231. maddesi uyarınca ve bu maddenin 6.fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7.maddcsi ile eklenen cümle de gözetilerek; sanığın adli sicil kaydında yer alan ilamın silinme koşullarının araştırılıp, hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık Yosma Korkut`un temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken karşı temyiz olmadığından, CMK`nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 09/04/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.E. S. Y E. yeDOÇ.DR. İ. Ş
N. D ÜyeM. A. C B. K.

T.C. BOZMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/9576
Karar No : 2012/9378
Tebliğname No : 4 - 2008/102840

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Dikili Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/12/2007
NUMARASI : 2007/76 (E) ve 2007/246 (K)
SANIK : O.C. B.
SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme
SUÇ TARİHİ : 31.08.2006
HÜKÜM : Hükümlülük
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- İzmir Barosunun suçtan doğrudan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilmesi ve baro lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
2- Sanık lehine tahrik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığının tespiti bakımından, sanığın söylediği tehdit içerikli sözlerin kahvehanenin kendisine ait olmadığının anlaşılmasından önce mi, yoksa sonra mı söylediğinin araştırılmaması,
3- Sanığın sabıkasındaki suç nedeniyle koşulları bulunduğu halde tekerrür hükümlerinin uygulanmaması,
4- Direnme eyleminin yargı görevi yapan mağdur avukata yönelmesi nedeniyle eyleminin, TCY`nın 265/2. maddesine uyduğunun gözetilmemesi,
5- Suçun birden çok görevliye karşı işlenmesi nedeniyle sanık hakkında TCY`nın 43/2. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
6- Mahkumiyetin doğal sonucu olarak TCK`nın 53. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, yanlış gerekçeyle uygulanmamasına hükmedilmcsi,
Yasaya aykırı ve sanık Osman Cüneyd Baykal`ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken karşı temyiz olmadığından 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte olan 1402 sayılı CMY`nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan
S. E. üyeM. K. SÜyeM. A. C Üye M. K


T.C. ONAMA
YARGITAY
4. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2010/20345
Karar No : 2012/13221
Tebliğname No : 4 - 2008/260946

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/06/2008
NUMARASI : 2007/532 (E) ve 2008/428 (K)
SANIK : E.K.
SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme
SUÇ TARİHİ : 23.01.2007
HÜKÜM : Hükümlülük
TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede,
Sanığa yükletilen görevi yaptırmamak için direnme eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu,
Eleştiri dışında, cezanın yasal bağlamda uygulandığı,
Yargısal görev yapan avukat ve icra görevlisine direnen sanığın eyleminin TCK`nın 265/2, 43/2. maddesine uyduğu gözetilmemiş ise de karşı temyiz olmadığından bozma yapılmayacağı ve sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması isteğine rağmen taksitlendirme hususunda bir karar verilmemiş ise de, bu yöndeki talebin infaz sırasında da değerlendirilebileceği ve bozmayı gerektirmediği,
Anlaşıldığından sanık Ekrem Konak müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 4/6/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube