Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI ( İmar Uygulaması/Dava Dosyasına Verilen Veraset İlamından Davacı Mirasçılar Dışında Başka Bir Mirasçının da Bulunduğu/Davaya Müdehale/Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24740

K. 2013/788

T. 23.1.2013

• DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI ( İmar Uygulaması/Dava Dosyasına Verilen Veraset İlamından Davacı Mirasçılar Dışında Başka Bir Mirasçının da Bulunduğu/Davaya Müdehale/Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gerektiği )

• VERASET İLAMININ İNCELENMESİ ( Davacılar Dışında Başka Mirasçı Bulunduğu/Bu Mirasçının Davaya Asli Müdahil Olarak Katıldığı ve Karar Başlığında Müdahil Olarak Yeraldığı - Tam Pay Üzerinden Hesaplama Yapan Rapora Göre Karar Verileceği )

• DAVAYA ASLİ MÜDAHALE ( Davacılar Dışında Başka Bir Mirasçı Dava Bulunduğu - Bu Mirasçının Davaya Müdehale Talebi )

• TAM PAY ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ ( Kararda Maddi Hata Bulunduğu - Tam Pay Üzerinden Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olduğu Ancak Maddi Hata Bulunduğundan Karar Bozulması Gerektiği )

• KARARDA MADDİ HATA ( Tam Pay Üzerinden Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olduğu Ancak Maddi Hata Bulunduğundan Karar Bozulması Gerektiği - Mirasçının Davaya Müdehalesi/Tam Pay Üzerinden Hesap )

1086/m.53,54

6100/m. 65

ÖZET : Davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması davasında, dosyaya verilen veraset belgesinde dava açan mirasçılardan başka mirasçı bulunduğu ve bu mirasçının da müdahale dilekçesiyle harcını yatırarak davaya katılmak istediğini belirttiği, mahkemece adı geçenin davaya asli müdahil olarak katılmasına karar verildiği ve karar başlığında da müdahil olarak yer aldığı, bu itibarla tam pay üzerinden hesap yapan bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemece verilen kararın doğru olduğu, ancak maddi hata sonucu hükmün bozulduğu anlaşıldığından, tam pay üzerinden karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında belede dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünden husumetten reddine, Kağıthane Belediye Başkanlığı yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacılar ile davalılardan Kağıthane Belediye Başkanlığı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı vekili ile davalılardan Kağıthane Belediye Başkanlığı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre Kağıthane Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacılar vekilinin temyizine gelince;

Her ne kadar mahkemece bozma kararına uyularak hüküm kurulmuşsa da; dava konusu taşınmazın maliki muris Haşim E.`in dosyada mevcut 10.04.2003 tarihli Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen veraset belgesinde dava açan mirasçılardan başka Fatma Yüksel E.`in de mirasçı olduğu ve bu mirasçının 09.05.2008 tarihli müdahale dilekçesiyle harcını da yatırarak davaya katılmak istediğini belirttiği, mahkemece 27.05.2008 tarihli celsede adı geçenin davaya asli müdahil olarak katılmasına karar verildiği ve karar başlığında da müdahil olarak yer aldığı, bu itibarla tam pay üzerinden hesap yapan bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemece verilen 27.05.2008 tarihli kararın doğru olduğu, ancak maddi hata sonucu hükmün bozulduğu anlaşıldığından, tam pay üzerinden karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davalılardan Kağıthane Belediye Başkanlığı`ndan alınmasına ve temyiz edenlerden peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube