Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Bozma Sonrası Eklenen Edilen İlave Kamulaştırma Bedelinin Bankaya Bloke Edildikten Sonra Karar Verilmesi Gereği/Kamulaştırma Bedeli )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25737

K. 2013/1590

T. 31.1.2013

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - Bozma Sonrası Eklenen Edilen İlave Kamulaştırma Bedelinin Bankaya Bloke Edildikten Sonra Karar Verilmesi Gereği/Kamulaştırma Bedeli )

• İLAVE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BANKAYA BLOKE EDİLMESİ ( Mahkemenin Bu İşlemi Gerçekleştirmeden Vermiş Olduğu Kararın Hatalı Olduğu - Bankaya Yatılan Makbuzun İbraz Edilmesi İçin İdareye Onbeş Gün Süre Verileceği/Ek Kamulaştırma Bedeli )

• İLAVE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BANKAYA YATIRILMASI ( Banka Blokesinden Sonra Mahkemece Karar Verilmesi Gerektiği )

2942/m. 3,10

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.Bozma ilamı uyarınca objektif değer artırıcı unsur oranı uygulanarak taşınmaz değerinin tesbit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; bozma sonrası tespit edilen ilave kamulaştırma bedeli bankaya bloke edildikten sonra karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bozma ilamı uyarınca objektif değer artırıcı unsur oranı uygulanarak taşınmaz değerinin tesbit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

Kamulaştırma Kanunu 10.maddesinde yer alan "Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir." şeklindeki düzenleme dikkate alınarak bozma sonrası tespit edilen ilave kamulaştırma bedeli bankaya bloke edildikten sonra karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube