Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Tebligat, Usülsüz Tebligat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/14175

K. 2011/13741

T. 30.6.2011

• İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Borçluya Yapılan Tebligat Usulsüz Olup Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu - Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( İhalenin Feshi İstemi - Borçluya Yapılan Tebligat Usulsüz Olup Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması Tek Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu/Mahkemece Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• TEBLİGAT ( Borçlu Adına Çıkartılan Satış Tebligatı "Muhatabın Eşinin İstemi Üzerine Evrak Silivri PTT Dağıtım Merkezinde Muhatabın Alışverişe Gittiğini Beyan Eden Eşi İmzasına Tebliğ Edildi" Şeklinde Yapılmasının Tebligat Kanunu`na Aykırı Olduğu )

7201/m.16

Tebligat Tüzüğü/m.14/2

ÖZET : Borçlu adına çıkartılan satış tebligatı; "Muhatabın eşinin istemi üzerine evrak Silivri PTT dağıtım merkezinde muhatabın alışverişe gittiğini beyan eden eşi T. S. imzasına tebliğ edildi" şeklinde yapılmıştır. Tebligat bu şekli ile Tebligat Kanunu`nun 16. maddesine aykırıdır. Zira bu maddeye göre aynı konutta oturan kişiye tebligat yapılabilmesi için, kendisine tebliğ yapılacak şahsın adresinde bulunmaması şartının gerçekleşip gerçekleşmediği, tebligat adresine gidilmeden anlaşılamaz. Nitekim Tebligat Tüzüğünün 14/2. maddesinin; "Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkartan mercie veya PTT merkezine veyahut tebliğ memuruna müracaat ederse kendisine tebligat yapılır hükmü gereği de PTT merkezinde tebligat sadece muhatabın kendisine yapılabilir. Bu sebeplerle borçluya yapılan tebligat usulsüz olup, Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre borçluya satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması tek başına ihalenin feshi sebebidir.

Mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu S. M. A.`ın temyiz itirazlarının REDDİNE:

2- )Borçlu F. A. S.`in temyiz itirazlarının incelenmesinde: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Borçlu F. A. S. adına çıkartılan satış tebligatı; "Muhatabın eşinin istemi üzerine evrak Silivri PTT dağıtım merkezinde muhatabın alışverişe gittiğini beyan eden eşi T. S. imzasına tebliğ edildi" şeklinde yapılmıştır. Tebligat bu şekli ile Tebligat Kanunu`nun 16. maddesine aykırıdır. Zira bu maddeye göre aynı konutta oturan kişiye tebligat yapılabilmesi için, kendisine tebliğ yapılacak şahsın adresinde bulunmaması şartının gerçekleşip gerçekleşmediği, tebligat adresine gidilmeden anlaşılamaz. Nitekim Tebligat Tüzüğünün 14/2. maddesinin; "Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkartan mercie veya PTT merkezine veyahut tebliğ memuruna müracaat ederse kendisine tebligat yapılır hükmü gereği de PTT merkezinde tebligat sadece muhatabın kendisine yapılabilir. Bu sebeplerle borçluya yapılan tebligat usulsüz olup, Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre borçluya satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması tek başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu F. A. S.`in temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda 2 numaralı bentte yazılı sebeplerle borçlu F. A. S. yönünden İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube