Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1148

K. 2012/7978

T. 18.4.2012

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Md. 53 1. Fıkra c Bendi Yönünden Koşullu Salıverilmeye Diğer Bentler Açısından Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Sürmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )

• TCK MD. 53 UYGULAMASINDA ÇELİŞKİ ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma - 1. Fıkra c Bendi Yönünden Koşullu Salıverilmeye Diğer Bentler Açısından Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Sürmesine Karar Verilmesi )

5237/m. 53

ÖZET : TCK’nın 53. maddesinin ( 1 ) numaralı fıkrası uygulanırken, sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun “53. maddenin ( 1 ) numaralı fıkrasının ( c ) bendi yönünden koşullu salıverilmesine kadar, diğer bentler açısından ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar” sürmesine karar verilerek, sözü edilen maddenin ( 2 ) ve ( 3 ) numaralı fıkralarına aykırılık oluşturulması, Yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile artırma ve indirme nedenleri tartışılarak yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

TCK’nın 53. maddesinin ( 1 ) numaralı fıkrası uygulanırken, sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun “53. maddenin ( 1 ) numaralı fıkrasının ( c ) bendi yönünden koşullu salıverilmesine kadar, diğer bentler açısından ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar” sürmesine karar verilerek, sözü edilen maddenin ( 2 ) ve ( 3 ) numaralı fıkralarına aykırılık oluşturulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun`un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına“ ibaresinin yazılması suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 18.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube