Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KADASTRODAN ÖNCEKİ KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın 30 Yıldır Kullanılmakta Olduğu İddiası - Davacının Taşınmaza Yönelik Ekonomik Amaca Yönelik Tarımsal Faaliyetinin Bulunmadığı )

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15081

K. 2013/1122

T. 4.2.2013

• KADASTRODAN ÖNCEKİ KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın 30 Yıldır Kullanılmakta Olduğu İddiası - Davacının Taşınmaza Yönelik Ekonomik Amaca Yönelik Tarımsal Faaliyetinin Bulunmadığı )

• TAŞINMAZIN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI ( Tarımsal Faaliyet Bulunmadığı/Köylünün Hayvanlarını Otlattığı Yer/Düğün ve Taziye İşlerinde Kullanıldığı - Dava Konusu Taşınmazın Kamu Hizmetine Tahsisli Yerlerden Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• TAŞINMAZIN DÜĞÜN VE TAZİYELERDE KULLANILMASI ( Kamu Hizmetine Tahsisli Yerlerden Olduğunun Kabulü - Taşınmazın Köy Boşluğu Niteliği ile Zilyetlikle Kazanılacak Yerlerden Olmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Davanın Reddi )

• KÖY BOŞLUĞU ( Davacının Evinin Önünde Yeralan ve Davacı Taşınmazına Bitişik Olduğu için Arada Bir Yararlanılan Taşınmazın Kamu Himzetine Tahsisli Yer Olduğunun Kabulü/Taşınmaz Üzerinde Köylünün Hayvanlarını Otlattığı )

• TANIK İFADELERİ VE KEŞİF TUTANAĞI ( Dava Konusu Taşınmazın Köy Boşluğu Niteliğinde Kamu Hizmetinde Kullanılığını Destekledeği - Hata Davacının Dahi Bu Yerin Düğün ve Taziyelerde Kullanılmakta Olduğunu Kabul Ettiğinin Gözetileceği )

4721/m. 713/1

3402/m. 14,16/A

ÖZET : Dava, kadastrodan önceki kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuki sebebine dayalı açılan tescil isteğine ilişkindir.Mahkemece dava kabul edilmiştir. Ancak, dosya kapsamında bilgi ve belgeler, keşif tutanağındaki açıklamalar ve tanık ifadelerinden söz konusu taşınmazın davacının evinin önünde yer alan ve ona ait taşınmazın bitişiğinde bulunan köy boşluğu niteliğinde bir yer olup sırf evinin önünde yer alması nedeniyle kısmen yararlandığı, davacının taşınmaz üzerinde ekonomik amaca uygun tarımsal faaliyet içeren bir zilyetliğinin bulunmadığı, bunun aksine yağmur yağdığında ve yeşerdiğinde köylülerin buralarda hayvanlarını otlattığı, düğün ve taziye işlerinde kullandığı, bu haliyle 3402 S. Kadastro Kanunu`nun 16/A bendinde yazılı kamu hizmetine tahsisli yerlerden olduğunun kabulü gerektiği, bu tür yerlerin özel mülkiyete konu yapılacak biçimde tapuya tescilinin mümkün bulunmadığı ve davacının da taşınmazın düğün ve taziyelerde kullanılan yer niteliğinde bulunduğunu açıkladığı ve kabul ettiği, dinlenen tanıkların da bunu doğruladığı dosya kapsamıyla sabit görüldüğünden kamu hizmetine tahsisli yerlerden sayılan köylüler tarafından düğün ve taziye yeri olarak kullanılan köy boşluğunun zilyetlikle kazanılacak yerlerden bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : M. D. ile Çanakçı Köyü Tüzel Kişiliği ve Hazine aralarındaki tescil davasının kabulüne dair Suruç Sulh Hukuk Mahkemesi`nden verilen 22.06.2011 gün ve 495/324 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı Hazine temsilcisi tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırlarını açıkladığı taşınmazın 30 seneden fazla bir zamandan beri zilyet ve tasarrufunda bulunduğunu, bitişikte 31 nolu parsel üzerinde bulunan evinin avlusu olarak kullanıldığını açıklayarak adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine temsilcisi, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davalı Köy Tüzel Kişiliğini temsilen köy muhtarı, 10.03.2009 tarihli yargılama oturumunda; taşınmazın M. D.’in avlusu içinde olduğunu, orta malı niteliğinde bulunmadığını ve onun tarafından kullanıldığını ve bir diyeceği olmadığını bildirmiştir.

Mahkemece, Teknik Bilirkişi R. S. ve arkadaşının 14.05.2009 tarihli raporlarına ekli krokide A harfi ile gösterilen 739.23 m2 yüzölçümlü köy boşluğu niteliğindeki taşınmaza ilişkin davanın kabulüyle davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi üzerine hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastrodan önceki kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuki sebebine dayalı olarak TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 14.maddesi gereğince açılan tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, kazanma koşullarının davacı yararına oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davacı 09.06.2009 tarihli yargılama oturumunda; “dava konusu taşınmazda sürekli ikamet etmiyor isem de, sürekli bir şekilde ara ara söz konusu taşınmaza gittiğini, zaten dava konusu taşınmazın evin önünde bulunan yer olduğunu, gerektiğinde "düğün ve taziyelerde” kullanıldığını, dedesinden ve babasından kaldığını, avlu niteliğinde tasarruf ettiğini taşınmazda herhangi bir ekim yapmadığını" bildirmiş, 17.11.2009 tarihli yargılama oturumunda ise, bana ait olduğunu sandığım, ancak 2008 yılında dava konusu arazinin köy tüzel kişiliği lehine kaydedildiğini öğrendiğini, ancak araziyi kendisininmiş gibi kullandığını" belirtmiştir.

06.05.2009 tarihinde yapılan keşifte dinlenen tanıklardan R. Ö. dava konusu yerin davacının evinin önünde bulunduğunu, söz konusu araziyi bu sebeple davacının kullandığını, arazi üzerinde bildim bileli herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadığını, hali arazi olarak durduğunu, köylüler tarafından ara sıra hayvan otlatıldığını, halen de bu şekilde kullandığını beyan etmiş, davacı tanığı B. D. ise taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet olmadığını, 50 yıldır ekilip biçilmediğini, köylünün hayvanlarını burada otlattığını, söz konusu taşınmaz davacının evinin önünde bulunan yer olup özellikle “taziyelerde” kullanıldığını açıklamıştır.

Dosya kapsamında bilgi ve belgeler, keşif tutanağındaki açıklamalar ve yukarıda belirtilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu taşınmazın davacının evinin önünde yer alan ve ona ait 31 nolu parselin bitişiğinde bulunan köy boşluğu niteliğinde bir yer olup sırf evinin önünde yer alması nedeniyle kısmen yararlandığı, davacının taşınmaz üzerinde ekonomik amaca uygun bir zilyetliğinin bulunmadığı, bunun aksine yağmur yağdığında ve yeşerdiğinde köylülerin buralarda hayvanlarını otlattığı, düğün ve taziye işlerinde kullandığı, bu haliyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 16/A bendinde yazılı kamu hizmetine tahsisli yerlerden olduğunun kabulü gerektiği, bu tür yerlerin özel mülkiyete konu yapılacak biçimde tapuya tescilinin mümkün bulunmadığı, davacı bizzat kendisi de taşınmazın düğün ve taziyelerde kullanılan yer niteliğinde bulunduğunu açıkladığı ve kabul ettiği, dinlenen tanıkların da bunu doğruladığı dosya kapsamıyla sabit görüldüğünden kamu hizmetine tahsisli yerlerden sayılan köylüler tarafından düğün ve taziye yeri olarak kullanılan köy boşluğunun TMK.nun 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 14.maddesi uyarınca zilyetlikle kazanılacak yerlerden bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Davalı Hazine temsilcisinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK`nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 04.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube