Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)GÖREVLİ MAHKEME (Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Kanunda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8740

K. 2012/9850

T. 10.9.2012

• TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ (Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Kanunda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu )

• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ (Olan Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarına Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılacağı )

• GÖREVLİ MAHKEME (Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Kanunda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu )

6100/m.114/1-c,115,382/1, 383

ÖZET : Dava, tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemidir. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, kanunda aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerinde bakılması gerekir. Görev dava şartlarından olup, mahkeme dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmak zorunda olduğundan sulh hukuk mahkemesinin görevsizlik kararı isabetsizdir.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine 22.11.2011 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; dava dilekçesinin görev sebebiyle reddine, karar kesinleştiğinde istek halinde dosyanın Gaziantep Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi`ne gönderilmesine dair verilen 01.03.2012 günlü hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, murisi Hasan`ın tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemiyle asliye hukuk mahkemesine dava açmıştır.

Asliye hukuk mahkemesince, davanın çekişmesiz yargı işlerinden olduğu gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine dair verilen karar temyiz edilmeksizin 28.02.2012 tarihinde kesinleşmiştir.

Sulh hukuk mahkemesince de, dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.

Bu tür davalarda Tapu Sicil Tüzüğü`nün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ile soyadı, baba adındaki yanlışlıkların düzeltilmesi istenebilir.

6100 sayılı HMK`nın 382/1. maddesinde; "Çekişmesiz yargı, hukukun mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır" hükmüne yer verilmiş; bu ölçütler ise ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hakimin re`sen harekete geçtiği haller olarak ifade edilmiştir.

Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu önce genel çerçevesi belirlenerek, daha sonra da mümkün olduğunca sayılarak belirtilmiştir. Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmelidir.

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup, bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir.

Davacıların yukarıda belirtildiği gibi davada tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da bulunmamaktadır.

Yine bu tür davalarda, kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması istenen tapu maliki ile ilgili araştırmada mülkiyet nakline neden olunmaması için, taraf delilleri dışında gerekli görülen hususlarda re`sen araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu davaların sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamaktadır. Kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirilebilmesi mümkündür. Bütün bu değerlendirmelere göre; tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 382. maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki, 382. maddenin 2-ç/l fıkrasında "Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması" çekişmesiz yargı işi sayılmış olup, niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de bulunmamaktadır.

Halen yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.

Anılan Yasa`nın 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince, görev dava şartlarından olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmalıdır. Bu tür davaların asliye hukuk mahkemesinde görülmesi mümkün olmadığından, mahkemece davanın esastan sonuçlandırılması gerekir. Bu sebeple sulh hukuk mahkemesince verilen görevsizlik kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile hükmün (BOZULMASINA ), peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 10.09.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube