Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(h) EVİN MÜŞTEREK MURİS VE DAVACILARIN KATKISI İLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacıların Dayandığı Yazılı Belge Olmadığı/Tanıkların Net Bir Bilgi Sunmadığı - Davalının da Mirasçı Olduğu Nazara Alınarak Davalı Tarafça Kabul Edilen Miktardan Davacıların Payına Düşen Miktarın Hesaplanacağı )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13338

K. 2012/14513

T. 18.12.2012

• EVİN MÜŞTEREK MURİS VE DAVACILARIN KATKISI İLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacıların Dayandığı Yazılı Belge Olmadığı/Tanıkların Net Bir Bilgi Sunmadığı - Davalının da Mirasçı Olduğu Nazara Alınarak Davalı Tarafça Kabul Edilen Miktardan Davacıların Payına Düşen Miktarın Hesaplanacağı )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Evin Müşterek Muris ve Davacıların Katkısı İle Yapıldığı İddiası İle/Davacıların İddiasını İspatlayamadıkları - Davalının da Mirasçı Olduğu Nazara Alınarak Davalı Tarafça Kabul Edilen Miktardan Davacıların Payına Düşen Miktarın Hesaplanarak Kalan Miktarın Davalıdan Tahsil Edileceği )

• İSPAT YÜKÜ ( Evin Müşterek Muris ve Davacıların Katkısı İle Yapıldığı İddiası İle Tapu İptali İle Tescili İsteği Olmazsa Tazminat İstemi/İddialarını Kanıtlayamadıkları - Yazılı Belgeleri Olmadığı/Davalının Kendisine Teklif Edilen Yemini Eda Ettiği )

• MURİSİN KATKISI ( Evin Müşterek Muris ve Davacıların Katkısı İle Yapıldığı İddiası İle Tapu İptali İle Tescili İsteği/Davacının İddiasını İspatlayamadığı - Davalının da Mirasçı Olduğu Nazara Alınarak Davalı Tarafça Kabul Edilen Miktardan Davacıların Payına Düşen Miktarın Hesaplanacağı )

4721/m.6

ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil, olmazsa intifa hakkının tescili, olmazsa tazminat isteğine ilişkindir. Davacılar evin yapımına kendi katkılarını ve müşterek murisin katkısının miktarını kanıtlayamamıştır. Davacıların dayandığı yazılı bir belge yoktur. Davalı kendisine teklif edilen yemini de eda ederek, dilekçesinde kabul etmiş olduğu hususlar haricinde davacıların katkısının olmadığına dair yemin etmiştir. Yargılama aşamasında dinlenen tanıklar da net bir bilgi sunmamıştır. Davalı, evin yapımı sırasında murisinin katkısının ... TL olduğunu kabul etmiş, bunun dışında müşterek murisin ve davacıların katkısını ise inkar etmiştir. Davalının da mirasçı olduğu nazara alınarak, davalı tarafça kabul edilen miktardan davacıların payına düşen miktar hesaplanarak, kalan miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine 09.10.2008 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, olmazsa intifa hakkının tescili, olmazsa tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.01.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu iptali ve tescil, olmazsa intifa hakkının tescili, olmazsa tazminat isteğine ilişkindir.

Davacılar, tarafların müşterek murisi M.A.Ç.’nin tüm birikimi ile 7 sayılı parselde bulunan 2 numaralı bağımsız bölümü satın aldığını, ilk eşinden olan oğlunun hak iddia etmemesi için doğrudan davalı adına tescil ettirdiğini, kız kardeşlerinin ve annesinin hakkını teslim etmesi konusunda davalıya bildirdiğini, dava konusu taşınmazda bulunan evin müşterek muris ve davacıların katkısı ile yapıldığını, davalının taşınmazı devredeceğini beyan etmesine rağmen bunu yapmadığını, tapu iptali ile davacılar adına tescil, olmazsa davacılar lehine intifa veya sükna hakkı tesisi isteminde bulunmuştur. Davacı 01.02.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile anılan istemlerinin yanında 55.000 TL’nin dava tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle davalıdan tahsilini de talep etmiştir.

Davalı, müşterek murisin inşaatın yapımına olan katkısının 1.668,00 TL’lık kısmını ve davacılardan H.Ç.’nin dava konusu evde oturmasını kabul etmiş diğer istemlerin ise reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacılardan H.Ç. lehine intifa hakkının tapuya tesciline, davacılar Müzeyyen, Habibe ve İlknur için 8.000,00’er TL’nin davalı tarafından ödenmesine, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde “kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” şeklinde düzenlenen hüküm gereğince davacı, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda, davacılar evin yapımına kendi katkılarını ve müşterek murisin katkısının miktarını kanıtlayamamıştır. Davacıların dayandığı yazılı bir belge yoktur. Ayrıca davalı kendisine teklif edilen yemini de eda ederek, 04.02.2010 tarihli dilekçesinde kabul etmiş olduğu hususlar haricinde davacıların katkısının olmadığına dair yemin etmiştir. Dosyada bulunan bina yapımına ilişkin bilirkişi raporlarındaki tespit delil teşkil etmez. Yargılama aşamasında dinlenen tanıklar da net bir bilgi sunmamıştır. Davalı, evin yapımı sırasında murisi M.A.Ç.’nin katkısının 1.668,00 TL olduğunu kabul etmiş, bunun dışında müşterek murisin ve davacıların katkısını ise inkar etmiştir. Bu durumda, davalının da mirasçı olduğu nazara alınarak, davalı tarafça kabul edilen 1.668,00 TL’den davacıların payına düşen miktar hesaplanarak, kalan miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere bir kısım davacılar yararına 8.000,00’er TL tazminatın davalı tarafından ödenmesine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 18.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube