Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Akaryakıt bedelinin icra Takibi,


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/22369

K. 2011/4166

T. 22.3.2011

• AKARYAKIT BEDELİNİN İCRA TAKİBİ ( İlamsız İcra Yolu İle İcra Takibine İtiraz Üzerine Durması Üzerine Aynı Alacaklı Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi Başlatıldığı - Takibin Mükerrer Olduğu İtirazının Araştırılacağı )

• İCRA TAKİBİNİN MÜKERRER OLDUĞU İTİRAZI ( Aynı Alacaklının Borçlunun İtirazı Üzerine Duran Başka Bir İcra Takibinden Ayrı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi Başlattığı - Takibin Mükerrer Olduğu İtirazının Araştırılması Gerektiği )

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Aynı Alacaklının Borçlunun İtirazı Üzerine Duran Başka Bir İcra Takibinden Ayrı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi Başlattığı - Takibin Mükerrer Olduğu İtirazının Araştırılması Gerektiği )

2004/m. 67,167,168

ÖZET : Akaryakıt bedeli için ilamsız icra takibi yapıldığı, takibe itiraz edilmesi üzerine takibin durduğu, daha sonra aynı alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılmıştır.Borçlu bu takibin mükerrer olduğu itirazında bulunduğuna göre, alacaklının da diyecekleri sorulmak sureti ile bu konuda mahkemece olumlu yada olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Borçlu aleyhinde Alaşehir İcra Müdürlüğü`nün 2010/185 Esas sayılı dosyasında 8.775 TL akaryakıt bedeli için genel haciz yolu ile tahsilde tekerrür olmama kaydı ile ilamsız icra takibi yapıldığı, takibe itiraz edilmesi üzerine takibin durdurulduğu, daha sonra aynı alacaklı tarafından 4.5.2001 tarihinde borçlu aleyhinde Alaşehir İcra Müdürlüğü`nün 2010/2164 Esas sayılı dosyası ile tahsilde tekerrür olmama kaydı ile bonoya dayalı olarak 6.780,00 TL asıl alacak için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı görülmüştür. Borçlu bu takibin mükerrer olduğu itirazında bulunduğuna göre, alacaklının da diyecekleri sorulmak sureti ile bu konuda mahkemece olumlu yada olumsuz bir karar verilmesi gerekirken herhangi bir inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube