Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/14507
K. 2012/4145
T. 6.3.2012
• KALP RAHATSIZLIĞINDA KULLANILAN İLAÇLI STENT İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ ( Aktif Kamu Çalışanı Olan Davacının Tedavisinin Sağlık Sigortası Açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredildiği - Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
• İDARİ YARGININ GÖREV ALANI ( İlaçlı Stent Bedelinin Tahsili Talebi - Aktif Kamu Çalışanı Olan Davacının Tedavisinin Sağlık Sigortası Açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredildiği/Görevsizlik Kararı Verilerek Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
• GÖREVSİZLİK KARARI ( İlaçlı Stent Bedelinin Tahsili Talebi - Aktif Kamu Çalışanı Olan Davacının Tedavisinin Sağlık Sigortası Açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredildiği/Görevsizlik Kararı Verilerek Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
• HUSUMET ( İlaçlı Stent Bedelinin Tahsili Talebi - Davacının Husumet Yönelttiği Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Hakkında Olumlu-Olumsuz Bir Karar Verileceği )
5510/m.Geç.12
6100/m. 1
ÖZET : Davacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinde kullanılan ilaçlı stent için fatura ile ödediği bedelin Kurum ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olan davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Memur olarak aktif kamu çalışanı olan davacının, davaya konu tedavisinin, sağlık sigortası açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildiği 15.01.2010 tarihinden önce, başladığı gözetildiğinde, uyuşmazlığın çözümünün idari yargının görev alanına girdiği gözetilerek, davanın, görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.
Davacının husumet yönelttiği Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinde kullanılan ilaçlı stent için fatura ile ödediği 3325,00 TL’nin çalıştığı Kurum ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olan davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan SGK Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : 1- Mahkemelerin görevi ve yargı yolu "yasa" ile belirlenmiş olup, kamu düzenine ilişkin olduğundan yargılamanın her safhasında mahkemece resen nazara alınır. ( HMK 1. madde )
Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının, tedavisinin başladığı 09.10.2008 tarihinde ve halen ( 657 sayılı Yasaya tabi ilçe seçik kurulu müdürü olarak ) kamu çalışanı olduğu; kalp rahatsızlığı nedeniyle Özel Medikal Park Hastanesinde yapılan tedavisinde kullanılıp, dava konusu edilen ilaç kaplı stent bedelinin davacı tarafından ödenerek satın alındığı anlaşılmıştır.

5434 sayılı Yasanın sağlık yardımlarına ilişkin hükümleri 5510 sayılı Yasanın 106/8 maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Yasa`nın geçici 4. maddesinde, bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde; iştirakçi iken bu Yasa`nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Yasa`nın 4. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi kapsamına alınanlar, bu Yasa`nın yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Yasa hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Yasa`nın 4. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Yasayla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Yasa hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Yine, 5510 sayılı Yasanın genel sağlık sigortası geçiş hükümlerinin düzenlendiği geçici 12. maddesinde, “Bu Kanunun uygulamasında sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli altyapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin veya sağlık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir.

Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder.

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir...

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, bu Kanuna aykırı hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uygulanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yasa koyucu, kamu çalışanlarının 5510 sayılı Yasanın genel sağlık sigortası kapsamına alınması yönünden bir devir süreci öngörmüştür. 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ; yine, 09.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri Ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkındaki Tebliğ hükümleri gözetildiğinde, ( 5510 sayılı Yasanın geçici 12. maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler hariç ) kamu personelinin 15.01.2010 tarihinden itibaren; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ( ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtilenler hariç ) asker ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 15.10.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildikleri ve 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılacağı belirtilmiştir. Devir öncesinde kamu çalışanı olup, aktif çalışması devam edenler ile bunların bakmakta yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımlarının, devir öncesi dönem için, yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre çalıştıkları Kurum tarafından karşılanırken; devir sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı; pasif sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin sağlık yardımlarının ise Emekli Sandığı tarafından karşılandığı gözetildiğinde, devir hükümlerinin, aktif kamu çalışanlarını kapsadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler gözetildiğinde; Emekli Sandığı iştirakçileri açısından görevli mahkemenin belirlenmesinde, tedavinin başladığı tarih esas alınarak; pasif sigortalılar için tedavisi 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce başlayan sigortalılar ile bunların hak sahipleri yönünden idari yargının, tedavisi anılan tarihten sonra başlayanlar yönünden adli yargının ( iş mahkemelerinin ) görevli olduğu; aktif olarak çalışmasına devam edenler yönünden ise, sağlık sigortası açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir tarihlerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden tedavisi 15.10.2010 tarihinden, diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yönünden tedavisi 15.01.2010 tarihinden önce başlayan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yönünden idari yargının, tedavisi anılan devir tarihlerinden sonra başlayanlar yönünden adli yargının ( iş mahkemelerinin ) görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.

Somut olaya gelince; memur olarak aktif kamu çalışanı olan davacının, davaya konu tedavisinin, sağlık sigortası açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildiği 15.01.2010 tarihinden önce, 09.10.2008 tarihinde başladığı gözetildiğinde, uyuşmazlığın çözümünün idari yargının görev alanına girdiği gözetilerek, davanın, görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.

2- Davacının husumet yönelttiği Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması, usul ve yasaya olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılardan SGK Başkanlığı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 06.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.(H)KALP RAHATSIZLIĞINDA KULLANILAN İLAÇLI STENT İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ ( Aktif Kamu Çalışanı Olan Davacının Tedavisinin Sağlık Sigortası Açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredildiği - Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube