Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA ( Güven Sarsıcı Davranışlar Sergileyen Eşine Hakaret Eden ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı-Davacı Kadın Boşanmaya Sebep Olan Olaylardan Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Yoksulluk Nafakası Talebinin Reddi Gereği )

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/11070
K. 2012/17058
T. 21.6.2012
• BOŞANMA ( Güven Sarsıcı Davranışlar Sergileyen Eşine Hakaret Eden ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı-Davacı Kadın Boşanmaya Sebep Olan Olaylardan Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Yoksulluk Nafakası Talebinin Reddi Gereği )
• YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma - Güven Sarsıcı Davranışlar Sergileyen Eşine Hakaret Eden ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı-Davacı Kadın Boşanmaya Sebep Olan Olaylardan Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Reddi Gereği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Eşine Oranla Daha Az Kusurlu Bulunduğu Anlaşılan Davacı-Davalı Koca Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Manevi Tazminata İlişkin Talebin Reddinin Doğru Olmadığı )
• EVLİLİKTE KUSUR ( Güven Sarsıcı Davranışlar Sergileyen Eşine Hakaret Eden ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı-Davacı Kadın Boşanmaya Sebep Olan Olaylardan Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Yoksulluk Nafakası Talebinin Reddi Gereği )
4721/m.174,175
ÖZET : Davacı-davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesine karşılık güven sarsıcı davranışlar sergileyen, eşine hakaret eden ve birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadın boşanmaya sebep olan olaylardan daha fazla kusurludur. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekir.
Boşanmaya neden olan olaylarda eşine oranla daha az kusurlu bulunduğu anlaşılan davacı-davalı koca yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken manevi tazminata ilişkin talebin reddi, maddi tazminat konusunda ise olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamış olması da usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı koca tarafından, kusur belirlemesi, velayet, kişisel ilişki, nafakalar ve tazminatlar yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 13.04.2012 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı H. E. ile vekili ve karşı taraf temyiz eden davalı-karşı davacı Ö. E. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı kocanın ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davacı-davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesine karşılık güven sarsıcı davranışlar sergileyen, eşine hakaret eden ve birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadın boşanmaya sebep olan olaylardan daha fazlakusurludur. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin ( TMK m.175 ) reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

3-Boşanmaya neden olan olaylarda eşine oranla daha az kusurlu bulunduğu anlaşılan davacı-davalı koca yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata ( TMK m. 174/1-2 ) hükmedilmesi gerekirken manevi tazminata ilişkin talebin reddi, maddi tazminat konusunda ise olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamış olması da usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 900 TL. vekalet ücretinin Özlem`den alınıp Hakan`a verilmesine, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Özlem`e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 79.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Hakan`a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi..


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube