Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Menkul Malların İcra Müdürlüğünce Satışına Karar Verilmesi, menkul satış kararının taraflara tebliği


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14157

K. 2012/24108

T. 10.7.2012

• MENKUL MALLARIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞINA KARAR VERİLMESİ ( Satış Kararının Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - Satışın Taraflara Tebliğine Karar Verilmesi Halinde Karar Yerine Getirilerek Satış Kararının Taraflara Tebliği Gereği )

• MENKUL SATIŞ KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Zorunlu Olmadığı - Satış Kararının Taraflara Tebliğine Karar Verilmesi Halinde Kararın Yerine Getirilmesi Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )

2004/m. 114

ÖZET : Menkul malların icra müdürlüğünce satışına karar verilmesi halinde satış kararının taraflara tebliği zorunlu değil ise de, icra müdürlüğünce bu hususun kararlaştırılması halinde karar gereğinin yerine getirilmesi ve bunun usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dr. Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Menkul malların icra müdürlüğünce satışına karar verilmesi halinde satış kararının taraflara İİK`nun 114. maddesi uyarınca tebliği zorunlu değil ise de, icra müdürlüğünce bu hususun kararlaştırılması halinde karar gereğinin yerine getirilmesi ve bunun usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur.

Somut olayda satış kararının ilgililere icra müdürlüğünce tebliğine karar verilmiş olup, borçlu şirkete çıkarılan satış ilan tebligatının şirketin taşındığı şerhi ile tebliğ edilemeden 19.01.2011 tarihinde iade edildiği görülmektedir. Bu husus başlı başına ihalenin feshi nedeni olup şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K.`nun 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube