Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği - Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği/Rücuan Tazminat Davasının Kiralayan Açısından Reddi Gereği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/15542

K. 2013/7

T. 2.1.2013

• RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği - Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği/Kiralayan Açısından Davanın Red Kiracı Açısından Kabul Edileceği )

• PROJE DIŞINDA YAPTIRILAN BORULARIN HASARA SEBEP OLMASI ( Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği - Sigorta Şirketi Tarafından Açılan Davanın Kiralayan Açısından Davanın Red Kiracı Açısından Kabulü Gereği )

• ESASLI OLMAYAN TADİLATIN YAPTIRILMAMASI NEDENİYLE SORUMLULUK ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği - Rücuan Tazminat Davasının Kiralayan Açısından Red Kiracı Açısından Kabul Edileceği )

• KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği - Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği/Rücuan Tazminat Davasının Kiralayan Açısından Reddi Gereği )

6762/m.1301

ÖZET : Davacı vekili, müvekkili tarafından Yangın Sigorta Poliçesi ile sigortalanan iş yerinin, davalılardan ... Reklamcılık Ltd. Şti.`nin kiracısı diğer davalının da maliki olduğu iş yerinden akan sular sonucu hasarlandığını, eksper tarafından yapılan tespit neticesinde belirlenen hasarın sigortalıya ödenerek haklarına halef olunduğunu ileri sürerek bedelin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece sigortalı iş yerinde meydana gelen hasarın, davalıların maliki ve kiracısı oldukları işyerinin projesinde olmadığı halde sonradan yaptırıldığı düşünülen tuvaletindeki klozete bağlanan taharet ve tuvalet sifon borularının zamanla çürümesinden ve harici darbelerden dolayı patlaması sonucu meydana geldiği, hasara sebebiyet veren boruların çürüdüğü veya su kaçırdığının görülebilir olup, esaslı bir tadilata ihtiyaç duymadığı, iki yılı aşkın süreden beri kiracı olan ... Ltd. Şti`nin çürüme belirtilerini fark edip boruları değiştirmesi gerektiği ve oluşan hasardan tam sorumlu olduğu gerekçesi ile tazminatın bu davalıdan tahsiline, kiralayan konumunda olan diğer Ltd. Şti`nin iki yıl önce boş yeni ve sağlam vaziyette teslim ettiği ve sorumluluğu bulunmadığı gerekçesi ile bu davalı yönünden de davanın reddine karar verilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 47. Asliye Ticaret ( Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ) Mahkemesi’nce verilen 04.10.2010 tarih ve 2007/510-2010/408 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı ile davalı P... Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kamil Ersin Ortaç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili tarafından Yangın Sigorta Poliçesi ile sigortalanan iş yerinin, davalılardan P... Reklamcılık Ltd. Şti.`nin kiracısı diğer davalının da maliki olduğu iş yerinden akan sular sonucu hasarlandığını, eksper tarafından yapılan tespit neticesinde 35.183 TL olarak belirlenen hasarın 29.06.2007 tarihinde sigortalıya ödenerek TTK`nun 1301. maddesi uyarınca haklarına halef olunduğunu ileri sürerek 35.183 TL`nın ödeme tarihi olan 29.06.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı P... Reklamcılık Ltd. Şti. vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı T... Ltd. Şti. vekili, diğer davalı P... Reklamcılık Şti`nin 01.03.2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracıları olduğunu, mecurun, boş, yeni ve sağlam durumda kiracıya teslim edilmiş olduğunu, davalının kullanımından doğan bakım, yenileme sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeni ile zararın meydana geldiğini, kendilerinin herhangi bir kusur ve ihmallerinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, dava dışı sigortalının emtia ve demirbaşlarının davacı sigorta şirketi tarafından sigortalandığı, sigortalı iş yerinde meydana gelen hasarın, davalıların maliki ve kiracısı oldukları işyerinin projesinde olmadığı halde sonradan yaptırıldığı düşünülen tuvaletindeki klozete bağlanan taharet ve tuvalet sifon borularının zamanla çürümesinden ve harici darbelerden dolayı patlaması sonucu meydana geldiği, hasara sebebiyet veren boruların çürüdüğü veya su kaçırdığının görülebilir olup, esaslı bir tadilata ihtiyaç duymadığı, iki yılı aşkın süreden beri kiracı olan P... Ltd. Şti`nin çürüme belirtilerini fark edip boruları değiştirmesi gerektiği ve oluşan hasardan tam sorumlu olduğu gerekçesi ile 28.522,13 TL tazminatın ödeme tarihi olan 29.06.2007 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte bu davalıdan tahsiline, kiralayan konumunda olan 2 nolu davalı T... Otomativ Ltd. Şti`nin iki yıl önce boş yeni ve sağlam vaziyette teslim ettiği ve esaslı tadilat gerektirmeyen klozete bağlanan taharet ve tuvalet sifon borularının zamanla çürümesinden dolayı sorumluluğu bulunmadığı gerekçesi ile bu davalı yönünden de davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı ile davalı P... Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ile davalı P... Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı ile davalı P... Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 1.524,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı P... Reklamcılık San. ve Tic. Ltd. Şti`den alınmasına, 02.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube