Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
YARGITAY
 
13. HUKUK DAİRESİ
 
E. 2012/8225
 
K. 2012/10369
 
T. 17.4.2012
 
• ALACAK DAVASI ( Toplamda Banka Tarafından Kesilen Paranın Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemi - Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Heyetinden Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Masrafların Neler Olduğunun ve Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
 
• KONUT KREDİSİ ( Davalı Bankanın Sadece Kredinin Verilmesi İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Satıcı Sağlayıcı veya Kredi Veren Tarafından Tüketiciyle Akdedilen Sözleşmede Kullanılan Haksız Şartların Batıl Olacağı )
 
• KREDİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( Yapılan Kesintilerin Bankacılık Hizmetinin Karşılığı Olarak Tahsil Edildiği/Davacının Sözleşme Öncesi Ön Bilgi Formunu İrdeledikten Sonra İmzaladığını ve Tahsil Edilen Kalemlerin Sözleşmede Yer Aldığını ve Davacının Komisyon Eklenerek Kredinin Yapılandırılması İsteminde Bizzat Kendisinin Bulunduğu - Alacak Davası )
 
• TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR ( Alacak Davası/Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Sıralanabilecek Maktuen Belirlenecek Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hükmün Haksız Şart Olarak Kabul Edileceği - Satıcı Sağlayıcı veya Kredi Veren Tarafından Tüketiciyle Akdedilen Sözleşmede Kullanılan Haksız Şartların Batıl Olacağı )
 
4077/m.6,31
 
6762/m.22
 
ÖZET : Dava alacak iddiasından ibarettir. Davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında sıralanabilecek maktuen belirlenecek miktarın tüketiciden alınacağına dair hüküm 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketiciyle akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır." hükmünce haksız şart olarak kabul edilecektir. Öyle olunca mahkeme, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
 
DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
 
KARAR : Davacı, 26.11.2007 tarihinde davalı bankadan konut kredisi kullandığını, krediyi kullandığı sırada kendisinden 1.100 TL dosya masrafı kesildiğini ve yeniden yapılandırma esnasında 1500 TL dosya masrafı adı altında bedel tahsil edildiğini, buna göre toplamda banka tarafından kesilen 2.600 TL paranın yasal faiziyle birlikte iadesini istemiştir.
 
Davalı banka yapılan kesintilerin T.T.K.nın 22. maddesi gereğince bankacılık hizmetinin karşılığı olarak tahsil edildiğini, davacının sözleşme öncesi ön bilgi formunu irdeledikten sonra imzaladığını ve tahsil edilen kalemlerin sözleşmede yer aldığını ve davacının %3 komisyon eklenerek kredinin yapılandırılması isteminde bizzat kendisinin bulunduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
 
Taraflar arasında düzenlenen 26.11.2007 tarihli kredi sözleşmesinin "Masraf ve Giderler" başlıklı kısmında "kredi tutarı üzerinden %2 oranında dosya, istihbarat ve haberleşme masrafı ile 395 TL ekspertiz ücreti" belirlenmiştir. Davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında sıralanabilecek maktuen belirlenecek miktarın tüketiciden alınacağına dair hüküm 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketiciyle akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır." hükmünce haksız şart olarak kabul edilecektir. Öyle olunca mahkeme, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlere göre hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 38,65 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 17.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube