Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
DANIŞTAY
 
12. DAİRE
 
E. 2009/2208
 
K. 2012/751
 
T. 6.2.2012
 
• DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Kâtibi Olarak Görev Yapan Davacının Tapu Sicilindeki Bilgileri Suç Örgütüne Vererek Memurluk Sıfatı İle Bağdaşmayacak Nitelikte Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunduğundan İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
 
• MEMURLUK SIFATIYLA BAĞDAŞMAYACAK İŞLER ( Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Kâtibi Olarak Görev Yapan Davacının Tapu Sicilindeki Bilgileri Suç Örgütüne Verdiği - Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırmasına İlişkin Kararın İptali Talebinin Reddinin Yerinde Olduğu )
 
• TAPU SİCİLİNDEKİ BİLGİLERİN SUÇ ÖRGÜTÜNE VERİLMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Kâtibi Olarak Görev Yapan Davacının Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılacağı )
 
657/m.125
 
2577/m.49
 
ÖZET : Tapu Sicil Müdürlüğünde sicil kâtibi olarak görev yapan davacının, tapu sicilindeki bilgileri suç örgütüne verdiği ve bu eylemin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak şeklinde değerlendirilmesi suretiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem hukuka uygundur.
 
İstemin Özeti : Davacının, Kayseri İli Melikgazi ilçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde sicil kâtibi olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/E-g maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 15.2.2007 tarih ve 3 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada dosyada mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının muhafaza etmekle görevli olduğu tapu sicilindeki bilgileri suç örgütüne verdiği ve bu eylemin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak şeklinde değerlendirilmesi suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/E-g maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Kayseri 2.İdare Mahkemesince verilen 22.10.2008 günlü, E: 2007/473- K:2008/861 sayılı kararın davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
 
Danıştay Tetkik Hâkimi: ...
 
Düşüncesi: idare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe Hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
 
Danıştay Savcısı: ...
 
Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
 
KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması hali de mümkündür. Kayseri 2.İdare Mahkemesince verilen 22.10.2008 günlü, E: 2007/473, K:2008/861 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından,
 
SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 06.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube