Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• YEMİN DELİLİ ( Vadeli Traktör Satışına Konu Alacağın Tahsili İstemi - Davacıya Satış Sözleşmesinin Vadeli Yapıldığını İspat Zımninde Davalı Tarafa Yemin Yöneltme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13569

K. 2012/17093

T. 2.7.2012

• VADELİ SATIŞA KONU ALACAĞIN TAHSİLİ ( Satışın Veresiye Yapıldığı Kanıtlanmadığından Peşin Satış Karinesinden Davalının Yararlanacağı - Davacıya Satış Sözleşmesinin Vadeli Yapıldığını İspat Zımninde Davalı Tarafa Yemin Yöneltme Hakkı Olduğu )

• PEŞİN SATIŞ KARİNESİ ( Vadeli Traktör Satışına Konu Alacağın Tahsili - Satışın Veresiye Yapıldığı Kanıtlanmadığından Peşin Satış Karinesinden Davalının Yararlanacağı )

• YEMİN DELİLİ ( Vadeli Traktör Satışına Konu Alacağın Tahsili İstemi - Davacıya Satış Sözleşmesinin Vadeli Yapıldığını İspat Zımninde Davalı Tarafa Yemin Yöneltme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

818/m.182

ÖZET : Dava, taraflar arasındaki vadeli traktör satışına konu alacağın tahsiline ilişkindir. Davacı ile davalı arasında traktör satışına ilişkin sözleşmenin yapıldığı ve sözleşme kapsamında traktörün davalıya devrinin yapıldığı hususunda uyuşmazlık yoktur. Taraflar arasındaki ihtilaf satışın vadeli veya peşin satış olup olmadığına ilişkindir. Davacı tarafından icra takibine konu edilen ve bu alacağa ait olduğu belirtilen senette davalıyı bağlayıcı bir imza bulunmadığı gibi davacı tarafından sunulan faturada davalının kabulüne dair imzasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. B.K’nun 182. maddesi uyarınca satışın veresiye yapıldığı kanıtlanmadığından peşin satış karinesinden davalı yararlanmalıdır. Satışın vadeli satış olduğunu iddia eden davacı, bu iddiasını ispat etme noktasında herhangi bir yazılı delil ibraz edememiş ise de, davacının dava ve delil dilekçelerinde “her türlü yasal delil “ demek suretiyle yemin deliline dayandığı anlaşılmakta olup, bu itibarla davacıya satış sözleşmesinin vadeli yapıldığını ispat zımninde davalı tarafa yemin yöneltme hakkı olduğu hatırlatılarak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıya 42.000 TL bedelle traktör sattıklarını, satış bedelinden 9.000 TL`nın ödenmediğini belirterek; 9.000 TL alacağın 15.03.2007 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, traktörü davacıdan peşin alarak satış bedelini kredi kullanmak suretiyle ödediklerini, bir borçlarının kalmadığını, davacının düzenlediği tek taraflı faturanın kendilerine tebliğ edilmediğini ve kabul etmediklerini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, taraflar arasındaki vadeli traktör satışına konu alacağın tahsiline ilişkindir. Davacı,davaya konu traktörün davalıya vadeli olarak satıldığını,satış bedeline mahsuben ödenen kısım haricinde 20.07.2005 tarihli senet ile 29.06.2005 tarihli faturaya dayalı olarak 9.000 TL alacaklı olduğunu iddia etmiş,davalı ise savunmasında traktör satışının peşin yapıldığını ve satış bedelinin bankadan alınan kredi ile ödendiğini savunmuştur. Davacı ile davalı arasında traktör satışına ilişkin sözleşmenin yapıldığı ve sözleşme kapsamında traktörün davalıya devrinin yapıldığı hususunda uyuşmazlık yoktur. Taraflar arasındaki ihtilaf satışın vadeli veya peşin satış olup olmadığına ilişkindir. Davacı tarafından icra takibine konu edilen ve bu alacağa ait olduğu belirtilen 20.07.2005 tarihli senette davalıyı bağlayıcı bir imza bulunmadığı gibi davacı tarafından sunulan 29.06.2005 tarihli irsaliyeli faturada davalının kabulüne dair imzasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. B.K’nun 182. maddesi uyarınca satışın veresiye yapıldığı kanıtlanmadığından peşin satış karinesinden davalı yararlanmalıdır. Satışın vadeli satış olduğunu iddia eden davacı, bu iddiasını ispat etme noktasında herhangi bir yazılı delil ibraz edememiş ise de, davacının dava ve delil dilekçelerinde “her türlü yasal delil “ demek suretiyle yemin deliline dayandığı anlaşılmakta olup, bu itibarla davacıya satış sözleşmesinin vadeli yapıldığını ispat zımninde davalı tarafa yemin yöneltme hakkı olduğu hatırlatılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube