Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Güvenlik Hizmeti İçin Yapılan Sözleşmede Yer Alan Koşula Uymadan Davalının Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshettiği İddiası - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği/Tazminat Davası )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6521

K. 2013/691

T. 17.1.2013

• GÜVENLİK HİZMETİ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ ( Sözleşmede Yer Alan Koşula Uymadan Davalının Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshettiği İddiası - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümlenmesi Gereği/Görevsizlik Kararı Verileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Güvenlik Hizmeti İçin Yapılan Sözleşmede Yer Alan Koşula Uymadan Davalının Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshettiği İddiası - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümlenmesi Gereği )

• TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Güvenlik Hizmeti İçin Yapılan Sözleşmede Yer Alan Koşula Uymadan Davalının Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshettiği İddiası - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği/Tazminat Davası )

• SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN KOŞUL YERİNE GETİRİLMEDEN TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLMESİ ( Güvenlik Hizmeti İçin Yapılan Sözleşme/Tazminat Davası - Davanın Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği/Görevsizlik Kararı Verileceği )

4077/m.23

ÖZET : Davacı, güvenlik hizmeti verilmesi hususunda davalı ile sözleşme yaptıklarını, sözleşmenin sona erme tarihinden bir ay önce yazılı olarak haber verilmediği taktirde bir yıl uzayacağının kararlaştırıldığını, edimlerini yerine getirdiği halde davalının tek taraflı olarak sözleşmeyi feshettiğini, sözleşmenin haksız feshinden dolayı kardan yoksun kaldıklarını ileri sürerek bedelin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili geldi, karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, güvenlik hizmeti verilmesi hususunda davalı ile 25.10.2008 tarihinde sözleşme yaptıklarını, sözleşmenin 15.11.2008-15.11.2009 tarihleri arasını kapsamakta olup sözleşmede sona erme tarihinden bir ay önce yazılı olarak haber verilmediği taktirde bir yıl uzayacağının kararlaştırıldığını, edimlerini yerine getirdiği halde davalının tek taraflı olarak 2.11.2009 tarihinde sözleşmeyi feshettiğini, sözleşmenin haksız feshinden dolayı 16.740TL kardan yoksun kaldıklarını ileri sürerek, fazlası saklı kalmak üzere yoksun kalınan karın şimdilik 7.500TL’sinin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm,davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 2. maddesinde “Bu kanunun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiş, yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı;kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacı ile davalı arasında güvenlik hizmeti verilmesine ilişkin hizmet satış sözleşmesinin olduğu açıktır. Öyle olunca, taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarda birinci bentte gösterilen nedenle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA,ikinci bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 900,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube