Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
 
DANIŞTAY
 
13. DAİRE
 
E. 2008/10925
 
K. 2012/125
 
T. 23.1.2012
 
• BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.`NİN TÜM HİSSELERİNİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı İle Hisselerinin %80`inin Özelleştirilmesine Karar Verildiği - Dİğer Özelleştirme İşleminin Uygulama Olanağı Kalmadığı )
 
• İHALEYE İLİŞKİN KARARLARIN KONUSUZ KALMASI ( Başkent Doğal Gazın Blok Satış Yöntemi İle %100 Özelleştirilmesine İzin Verildiği - Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı İle Hisselerinin %80`inin Özelleştirilmesine Karar Verildiği/%100 Özelleştirme Kararının Konusuz Kalacağı )
 
• ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİR İŞLEMİNE İZİN VERME ( Rekabet Kurulu Kararı İle %100 Özelleştirilmesine İzin Verildiği/Hisselerinin %80`inin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Özelleştirilmesine de Karar Verildiği - İhale İle Bu İhalenin Dayanağını Oluşturan Kararların İptali İsteminde Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kesinleşen Kararın Gözetileceği )
 
4054/m.7
 
4646/Gçc.m. 3
 
6100/m.331
 
ÖZET: Dava, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %100`üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile şirketinin belediye ile olan ilişkilerinin kesilerek hisselerinin %80`inin özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesine karar verilmesi nedeniyle yeni bir hukuki durumun başlaması karşısında, Rekabet Kurulu kararının konusu olan ihale ile bu ihalenin dayanağını oluşturan, şirket hisselerinin %100`ünün özelleştirilmesine ilişkin Belediye Meclis kararlarının uygulanma olanağı kalmadığı görülmüştür.
 
Öte yandan; davacı tarafından açılan başka bir davada, ihale ile bu ihalenin dayanağını oluşturan Belediye Meclisi kararlarının iptali istemine ilişkin kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Bu durumda; Başkent Doğalgaz A.Ş.`nin % 100 hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin uygulanma imkanı kalmadığından, Rekabet Kurulu`nca özelleştirme yoluyla devir işlemine verilen iznin, hukuken uygulanma ihtimalini yitirmiş bulunması karşısında, özelleştirme işlemlerine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemin de uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
 
İstemin Özeti : Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin % 100`üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin veren 24.07.2008 tarih ve 08-47/651-248 sayılı Rekabet Kurulu kararının; ihale sonrası ihaleyi kazanan ortak girişim grubunun ortaklık yapısının değişmesinin ihaleyi sakatladığı, ihalenin hukuka uygun yapılmadığı, doğalgaz dağıtım hizmetinin rekabete elverişli olup olmadığının Rekabet Kurulu`nca tespit edilmediği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
Savunmanın Özeti: Dava konusu Kurul kararıyla tüm hususların ayrıntılı bir biçimde incelendiği, Kurul kararında yapılan değerlendirmeler ve tespitler çerçevesinde, ihalede yüksek teklif veren teşebbüslerin Başkent Doğalgaz A.Ş.`yi devralması durumunda, işlemin 4054 sayılı Kanun kapsamında rekabetin önemli ölçüde kısıtlanmayacağı sonucuna ulaşıldığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
 
Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun SUNAY`ın Düşüncesi: Başkent Doğalgaz A.Ş.`nin %100 blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalenin uygulanma olanağı kalmaması karşısında, dava konusu Rekabet Kurulu kararının dayanağı kalmamıştır.
 
Açıklanan nedenle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU`nun Düşüncesi: Dava, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %100`üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin veren 24.07.2008 tarih ve 248 sayılı Rekabet Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.
 
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesinde, bir yada birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal ve hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını yada kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralmasının hukuka aykırı ve yasak olduğu hükmüne yer verilmiştir.
 
1998/4 sayılı özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ`in 5. maddesinde Rekabet Kurumu`na ön bildirimde bulunulması zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde ve ön bildirime tabi olmamakla birlikte bu Tebliğ kapsamında olan özelleştirme yolu ile devralma işlemi taraflarının ilgili ürün piyasasındaki toplam pazar paylarının % 25`i veya cirolarının 25 trilyon Türk Lirasını aşması halinde, devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet kurulundan izin alınmasının zorunlu olduğu kurala bağlanmış, 6. maddesinde de, izin başvurularında takip edilecek usuller düzenlenmiştir.
 
Bakılan davada, özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Başkent Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.`nin hisselerinin tamamının blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi talebine ilişkin bildirimi üzerine yukarıda sözü edilen Tebliğ hükümleri uyarınca inceleme yapıldığı, inceleme kapsamında özelleştirme sürecinin, devralınan Başkent Doğalgaz`ın kuruluşunun, sermaye ve hissedarlık yapısının, müşteri portföyünün, doğalgaz faaliyetlerinden elde ettiği satış gelirlerinin araştırıldığı, keza muhtemel devralan şirketler açısından aynı kapsamda araştırma yapıldığı, bu bilgiler doğrultusunda konunun sözü edilen Kanun ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`yi teşebbüsün bölgesel doğal tekel niteliği taşıyan dağıtım hizmetleri pazarında hakim duruma gelmesi ya da hakim durumunu güçlendirip güçlendirmeyeceği hususunun değerlendirilmesi sonucunda, sözkonusu teklif sahiplerinden G... Ortak Girişim Grubu veya E... Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. veya Ç... Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığı, sonucuna varıldığı ve dava konusu Kurul kararı ile bildirim konusu işleme izin verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
 
Bu durumda, Başkent Doğalgaz`ın hisselerinin tamamının blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin, piyasanın yapısı ve teklif sahibi teşebbüslerin özellikleri dikkate alınarak her türlü bilgi ve belgenin değerlendirilmesi ile yapılan inceleme sonucu rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağı saptandığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi`nce, Tetkik Hakimi`nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
 
KARAR : Dava, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %100`üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin veren 24.07.2008 tarih ve 08-47/651-248 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`un 7. maddesinde; bir yada birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal ve hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralmasının hukuka aykırı ve yasak olduğu hükmüne yer verilmiştir.
 
1998/4 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde; Rekabet Kurumu`na ön bildirimde bulunulması zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde ve ön bildirime tabi olmamakla birlikte bu Tebliğ kapsamında olan özelleştirme yolu ile devralma işlemi taraflarının ilgili ürün piyasasındaki toplam pazar paylarının % 25`i veya cirolarının 25 trilyon Türk Lirasını aşması halinde; devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurulu`ndan izin alınmasının zorunlu olduğu, 6. maddesinde ise; Rekabet Kurumu`na izin başvurusunun, ihale işleminin sonuçlanmasından sonra ve fakat özelleştirme Yüksek Kurulu`nun özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin nihai devir işlemine ilişkin kararından önce, özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme Yüksek Kurulu`na sunacağı özelleştirme Yüksek Kurulu karar taslağında yer alacak her teklif sahibi için bağımsız dosyalar şeklinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 
12.06.2007 tarih ve 26550 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5669 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un 1. maddesiyle 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu`nun geçici 3. maddesine eklenen ( e) bendinde; "Şirketin asgari yüzde 80 hissesi bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilir. Bu bent uyarınca yapılacak özelleştirmeden sağlanan kazanç kurumlar vergisinden, hisse devri ise katma değer vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu tarihe kadar özelleştirmenin gerçekleştirilmemesi durumunda, dağıtım şirketinin hisselerinin yüzde 80`i özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir. Bu durumda elde edilen gelirlerden, özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nca özelleştirme giderleri düşüldükten ve aşağıdaki hükümler uyarınca kurumlara ödemeler yapıldıktan sonra arta kalan tutar Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne aktarılır." hükmü yer almaktadır.
 
Dosyanın incelenmesinden; daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen doğalgaz dağıtım işinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.06.2007 tarih ve 1603 sayılı kararıyla kurulan anonim şirket statüsündeki Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`ye devredildiği, Belediye Meclisi tarafından anılan şirketin % 100 hissesinin özelleştirilmesine ve satış yönteminin belirlenerek blok satış yöntemiyle hisselerinin tamamının satılmasına karar verildiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.09.2007 tarih ve 5839 sayılı yazısında, 5669 sayılı Kanun gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin özelleştirilmesine karar vermiş olduğu ve özelleştirme çalışmalarına başlandığı belirtilerek ihale şartnamesinin hazırlığına esas teşkil etmek üzere 4054 sayılı Kanun`un ilgili hükümleri ve bu Kanun`a dayanılarak çıkartılan 1998/4 sayılı Tebliğ`in 3. maddesi uyarınca Rekabet Kurulu`nun görüşünün talep edildiği, bunun üzerine hazırlanan 10.10.2007 tarih ve 2007-1-105/BN-07-FYA sayılı Bilgi Notu, 15.10.2007 tarih ve REK.0.05.00.00-140/186 sayılı Başkanlık Önergesi üzerine 18.10.2007 tarih ve 07-79 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek 07- 79/984-M sayılı Kurul görüşünün; "Bildirim konusu işlemin 1998/5 sayılı Tebliğ ile değişik 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında bir özelleştirme işlemi olduğu, Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.`nin serbest olmayan tüketicilere ( abone) yapılan doğal gaz satışları` pazarındaki pazar payı ve cirosu bakımından işlemin ön bildirime tabi olduğu, Ankara ilindeki doğal gaz dağıtım faaliyetinin, rekabetin tesisi bakımından diğer tüm piyasa faaliyetlerinden hukuki olarak ayrıştırılması, dolayısıyla doğal gaz dağıtımı dışındaki faaliyetlerin, dağıtım faaliyeti gösteren şirketten ayrı tüzel kişilikler altında yapılandırılmış şirketlerce gerçekleştirilmesi koşulunun ihale şartnamesinde yer alması gerektiği, alıcı adayları belli olduktan sonra 1998/4 sayılı Tebliğ`in 5. maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede 4054 sayılı Kanunun ilgili maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği, dolayısıyla bu hususun ihaleye katılacak teşebbüsün/teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından ihale şartnamesinde belirtilmesinin gerekli olduğu" yönünde olduğu, bu şekilde sunulan söz konusu Rekabet Kurulu görüşü doğrultusunda oluşturulan ihale şartnamesi çerçevesinde 14.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihalede teklif veren G... Ortak Girişim Grubu veya E... Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. veya Ç... Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ.`nin muhtemel devralan konumunda olduğu, 1998/4 sayılı Tebliğ`in `Kapsam` başlıklı 2. maddesinde yer alan "Aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere, bir teşebbüsün ortaklık paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri bu Tebliğ hükümlerine tabidir." hükmü uyarınca bir teşebbüsün ortaklık paylarının özelleştirme yoluyla devri niteliğini taşıyan bildirim konusu işlemin anılan Tebliğ hükümlerine tabi olduğu, bildirme konu işlemin, 1998/4 sayılı Tebliğ`in "Ön Bildirime Tabi Özelleştirme Yoluyla Devralmalar" başlıklı 3. maddesinde yer alan "...özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin ilgili ürün piyasasındaki pazar payının % 20`yi veya cirosunun 20 trilyon Türk Lirasını aşması ya da bu eşikler aşılmasa bile özelleştirilecek teşebbüsün hukuki veya fiili imtiyazlara sahip olması..." ifadesi uyarınca ön bildirime tabi bir özelleştirme işlemi olduğu, Rekabet Kurulu`nun 18.10.2007 tarih ve 07-79/984 sayılı görüşü çerçevesinde 14.03.2008 tarihinde özelleştirme ihalesinin gerçekleştirildiği, aynı Tebliğ`in 5. maddesinde "....ön bildirimde bulunulması zorunlu olan özelleştirme yoluyla devralma işlemlerinde ve ön bildirime tabi olmamakla birlikte bu Tebliğin kapsamında olan özelleştirme yolu ile devralma işlemi taraflarının ilgili ürün piyasasındaki toplam pazar paylarının %25`i veya cirolarının 25 trilyon Türk Lirasını aşması halinde; devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurulu`ndan izin alınması zorunludur." hükmünün yer aldığı, serbest olmayan tüketicilere yapılan doğalgaz satışları pazarında 767.137.184 TL ciro ve % 100 oranındaki pazar payı ile 1998/4 sayılı Tebliğ`in 5. maddesi ile öngörülen eşikler aşılmış olduğu için söz konusu özelleştirme yoluyla devralma işlemi her üç muhtemel devralan bakımından da Rekabet Kurulu`nun nihai iznine tabi bir devralma işlemi olduğuna karar verildikten sonra yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; ihaleye katılan teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda 4054 sayılı Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına, bu nedenle bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına ilişkin olarak dava konusu 24.07.2008 ve 08-47/651-248 sayılı Rekabet Kurulu kararının verildiği anlaşılmıştır.
 
Ancak, sözü edilen hisselerin özelleştirilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 14.03.2008 tarihinde yapılan ihalenin 14.03.2008 tarih ve 4 sayılı ihale Komisyonu kararı ile sonuçlandırılmasına karşın, 4646 sayılı Kanun`un Geçici 3. Maddesinin ( e) bendinin yürürlüğe girdiği 12.06.2007 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sözü edilen şirket hisselerinin özelleştirilmesinin gerçekleştirilememesi nedeniyle, 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 02.07.2009 tarih ve 2009/43 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı`na ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, şirketin belediye ile olan ilişkilerinin kesilerek Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na bağlanmasına ve söz konusu hisselerin "satış" yöntemiyle satılmasına karar verildiği, bu itibarla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 14.03.2008 tarihinde yapılan ihale kapsamında sözü edilen şirket hisselerinin özelleştirilmesinin gerçekleştirilememesi ve 02.07.2009 tarih ve 2009/43 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 4646 sayılı Kanun`un Geçici 3. maddesinin ( e) bendi uyarınca şirketinin belediye ile olan ilişkilerinin kesilerek hisselerinin %80`inin özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilmesine karar verilmesi nedeniyle yeni bir hukuki durumun başlaması karşısında, Rekabet Kurulu kararının konusu olan 14.03.2008 tarihinde yapılan ihale ile bu ihalenin dayanağını oluşturan, şirket hisselerinin %100`ünün özelleştirilmesine ilişkin 15.06.2007 tarih ve 1604 sayılı ve ihale sürecinin belirlenmesi hakkındaki 14.09.2007 tarih ve 2326 sayılı Belediye Meclis kararlarının uygulanma olanağı kalmadığı görülmüştür.
 
Öte yandan; davacı tarafından açılan başka bir davada, Dairemizin 11.01.2011 tarih ve E:2008/4092, K:2011/21 sayılı kararıyla, 14.03.2008 tarihli ihale ile bu ihalenin dayanağını oluşturan 14.09.2007 tarihli, 2326 sayılı ve 15.06.2007 tarihli, 1604 sayılı Belediye Meclisi kararlarının iptali istemine ilişkin kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.
 
Bu durumda; Başkent Doğalgaz A.Ş.`nin % 100 hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin uygulanma imkanı kalmadığından, Rekabet Kurulu`nca özelleştirme yoluyla devir işlemine verilen iznin, hukuken uygulanma ihtimalini yitirmiş bulunması karşısında, özelleştirme işlemlerine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemin de uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davada haklılık tespiti yapılmadığı için yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 ( otuz) gün içerisinde Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu`na temyiz yolu açık olmak üzere, esasta oybirliği, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti yönünden ise oyçokluğuyla, 23.01.2012 tarihinde karar verildi.
 
KARŞI OY : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 31. maddesinin yargılama giderleri konusunda yollamada bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile onun yerine yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nda vekalet ücretine yargılama giderleri arasında yer verilmiş ve yargılama giderlerinin davada haksız bulunan tarafa yükletileceği belirtilmiş olup, 6100 sayılı Kanun`un 331. maddesinde ayrıca, "Esastan sonuçlanmayan davalarda yargılama gideri" başlığı altında, davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde; hakimin, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmedeceği kurala bağlanmıştır.
 
Bu yasal düzenleme karşısında; dava devam etmekte iken feragat ve kabul dışındaki sebeplerle davanın konusuz kalması nedeniyle, yargı mercilerince "konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı" kararı verilmesi durumunda, tarafların haklılık haksızlık değerlendirilmesi yapılamadığından bahisle, yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılması ve avukatlık ücretine hükmedilmemesi yoluna gidilmeksizin, davanın açıldığı tarihte hangi tarafın haksız olduğu saptanarak, o taraf aleyhine yargılama giderleri ve avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.
 
Uyuşmazlık konusu olayda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %100`üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin veren 24.07.2008 tarih ve 08-47/651-248 sayılı Rekabet Kurulu kararının dava konusu edildiği, ancak özelleştirmenin gerçekleştirilmesi için yapılan ihalenin 4646 sayılı Kanun`un Geçici 2. maddesi`nin ( e) bendi uyarınca 2 yıl içinde sonuçlanmaması üzerine Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.`nin %80 hissesinin özelleştirme sürecinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmesi nedeniyle, yapılan ihale işlemlerinin uygulanma olanağı kalmadığı, aynı şekilde anılan ihaleye ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucu verilen dava konusu Rekabet Kurulu kararının da dayanağı ortadan kalktığından uygulanma imkanı bulunmadığı anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda; dava konusu işlemin uygulanma olanağı kalmadığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yerinde olmakla birlikte, dava konusu işlemin hukukiliği konusunda bir değerlendirme yapılmadan, yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılması ve avukatlık ücreti yönünden hüküm kurulmaması yolundaki Dairemiz kararına katılmıyorum.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube