Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Ödemenin Banka Yoluyla Yapıldığı İddiası


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6548

K. 2012/21697

T. 20.6.2012

• ÖDEMENİN BANKA YOLUYLA YAPILDIĞI İDDİASI ( Borçlu Tarafında Takip Konusu Borç Kabul Edilerek Banka Yoluyla Ödeme Yapıldığını İddia Ettiği - Takibe Danayak Senedin Kambiyo Vasfı Taşıyıp Taşımadığının İncelenmesine Lüzum Bulunmadığı )

• SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI ( Mahkemece Re`sen Nazara Alınacağı - Borcun Kısmen ve Tamamen Kabul Edilmesi Durumunda Mahkemece Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )

• KAMBİYO HUKUKU GEREĞİNCE ALACAKLININ TAKİP HAKKINA SAHİP OLUP OLMADIĞI ( Mahkemece Re`sen Dikkate Alınacağı )

2004/m. 170/a-2

ÖZET : Borçlu, takibe ilişkin borcu kabul ederek ödeme iddiasında bulunmuştur.Borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise mahkemece takibe dayanak belgenin kambiyo senedi vasfı taşımaması nedeniyle takip iptal edilemez.Borçlunun diğer iddiaları incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muharrem Terzi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : İ.İ.K.nun 170/a-2. maddesinde "İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re`sen nazara alarak bu fasla göre takibi iptal edebilir." düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı maddenin son fıkrasında ise. "her ne suretle olursa olsun, imza inkarı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz." denilmektedir.

Somut olayda, şikayetçi borçlu icra mahkemesine başvurusunda, bir kısım bankalar aracılığıyla muhtelif tarihlerde borçlarını fazlasıyla ödediğini ileri sürmektedir.

Bu durumda yukarda yazılı madde hükmüne göre borç kabul edilerek ödeme iddiasında bulunulmakla yukarda açıklanan yasa hükmü gereğince olayda, İ.İ.K.nun 170/a-2. maddesinde yer alan dayanak belgenin kambiyo senedi vasfını taşımaması olgusu, iptal nedeni olarak kabul edilemez. Mahkemece borçlunun diğer iddiaları incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube