Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İmza İtirazı,Takibin İptali , Borçlu Aleyhine Tazminat Ve Para Cezasına Hükmedilmesi


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10713

K. 2012/27783

T. 25.9.2012

• İMZA İTİRAZI ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu/Borçlu Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )

• TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )

• BORÇLU ALEYHİNE TAZMİNAT VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Borçlunun İmzaya İtirazının Kabul Edildiği - Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu/Borçlu Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )

2004/m.170

ÖZET : Borçlunun imzaya itirazının kabul edilmesi halinde takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekir. Takibin iptali isabetsiz olduğu gibi, borçlunun imzaya itirazı hakkında bilirkişi incelemesi yapılmaksızın itiraz kabul edildiği halde alacaklı aleyhine tazminata ve para cezasına hükmedilmesi de isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İshak Kılavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Borçluların temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Temyiz harç makbuzu ve temyiz defterine kayıt olmadığından temyiz dilekçesinin bu nedenle REDDİNE,

2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK`nun 170/3. maddesi gereğince borçlunun imzaya itirazının kabul edilmesi halinde takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptali isabetsiz olduğu gibi, borçlunun imzaya itirazı hakkında bilirkişi incelemesi yapılmaksızın itiraz kabul edildiği halde alacaklı aleyhine tazminata ve para cezasına hükmedilmesi de isabetsiz ise de anılan yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Samsun 1. İcra Mahkemesi`nin 28.02.2012 tarih ve 2011/762 E., 2012/121 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 2. bendinin ilk paragrafındaki "takibin iptaline" sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, yerine "takibin durdurulmasına" sözcüklerinin yazılmasına, kararın kötüniyet tazminatı ile ilgili ( 2 ) bendinin ikinci paragrafının tümünün silinerek karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube