Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Aynı Hacizde Ayrı Ayrı Yolluk Uygulanmaz


T.C.
İSPARTA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2011/468 Esas
KARAR NO : 2011/504
HAKİM : NACİYE E...
KATİP : TAHA YASİN K...
DAVACI : SADETTİN .... - 5..... "Merkez/ İZMİR
VEKİLİ : Av. TAHİR MUTLU - .........
DAVALI : HASIMSIZ
DAVA : ŞİKAYET (İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET)
DAVA TARİHİ : 04/11/2011
KARAR TARİHİ : 15/11/2011


Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (icra Memur Muamelesini
Şikayet) davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Şikayetçi vekili şikayet dilekçesinde özetle;müvekkilinin alacağının tahsili için izmir 11. İcra Müdürlüğünün 2011/3178 E. Sayılı dosyası ile takip başlattıklarını, takibin kesinleştiğini, borçlunun dosyada mevcut adreslerine haciz kararı verildiğini, haciz kararının İsparta 1. İcra Müdürlüğünün 2011/745 Tal. Sayılı
dosyasından ifa edildiğini ancak haciz talimatında borçluya ait iki adres belirtildiğini ve icra müdürlüğü tarafından her iki adres için ayrı ayrı yolluk yatırılması istendiğini, ayrı yolluk yatırılmaması halinde talimatın uygulanmayacağının beyan edildiğini, bunun üzerine iki kez yolluk yatırıldığını, mesafenin uzaklığı, kısalığı, birden fazla olması değil gidilen adres veya adreslerin aynı şehir yetki sınırları içinde veya dışında olması şehir içi şehir dışına göre yalnızca miktarının değişebileceğini, yapılacak bir işlem için 2. ayrı harç
ödettirilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek çift yolluk alınmasına dair kararın kaldırılması ile taraflarından fazladan alman yolluğun taraflarına iadesine karar verilmesini talep etmiştir.


İsparta 1. İcra Müdürlüğünün 2011/745 E. Sayılı takip dosyasının incelenmesinde; İzmir 11. İcra Müdürlüğünün 2011/3178 E. Sayılı dosyasından yapılan 28/09/2011 tarihli istanabe talebinde borçlu Ensar Tanboğa`nın Emre Mah. 123 Cad. No: 53 Isparta ve Gülcü Mah 3530 sok No: 29/1 İsparta adresleri belirtilmek suretiyle bakiye 3.472,01 TL borç için haciz yapılmasının istendiği, icra müdürlüğü tarafından 11/10/2011 tarihinde borçlunun her iki adresine haciz işlemi için
gidildiği anlaşılmıştır. Toplanan deliller, şikayetçi beyanı, icra dosyası ve tüm dosya kapsamına göre İzmir 11. icra Müdürlüğünde başlatılan takipte alacaklı vekilinin talebi üzerine borçlu hakkında haciz işlemi uygulaması için yazılan talimat üzerine Emre Man. 123 Cad. No:53 İsparta ve Gülcü Mah. 3530 Sk. No:29/l İsparta adreslerinde hacizler yapıldığı, her bir haciz adresine gidilmesinde ayrı
harcırah yatırılmasının talep edildiği, tek aynı yerde bulunan haciz işlemlerinde bir alacak için yapılan hacizlerde ayrı ayrı harcırah talep edilemeyeceği anlaşıldığından şikayetin kabulü ile şikayete konu icra memurluğu işleminin iptaline karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.

HÜKÜM:
1-Şikayetin KABULÜNE, şikayete konu icra memurluğu işleminin
iptaline,
2-Şikayetin icra müdürlüğünün kusurundan kaynaklanması
nedeniyle Harçlar
Kanunun 13/d maddesi uyarınca karar ve ilam harcı alınmasına yer
olmadığına, peşin alınan
18,40.-TL harcın isteği halinde davacıya iadesine,
3- Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi
üzerinde bırakılmasına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme
sonunda takibe konu edilen asıl alacak
miktarına göre IIK`nun 363. maddesi uyarınca ihtilafın temyiz
sınırının altında kalması
nedeniyle KESİN olarak karar verildi. 15/11/2011

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube