Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılması Hakkında 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/2130

K. 2012/4885

T. 27.4.2012

• HÜKÜMLÜNÜN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMASI ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Hükümlünün Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları Uyarınca İki Kez Hapis Cezasına Çarptırıldığı/Cezalarının Üst Sınırının 7 Yıl Olduğu Gözetildiğinde Ayrılamayacağı )

• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ ( Hükümlünün Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları Uyarınca İki Kez Hapis Cezasına Çarptırıldığı - Cezalarının Üst Sınırının 7 Yıl Olduğu/Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacağının Gözetileceği )

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti/Hükümlünün Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları Uyarınca İki Kez Hapis Cezasına Çarptırıldığı - Cezalarının Üst Sınırının 7 Yıl Olduğu/Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacağının Gözetileceği )

5275/m.14

5237/m.109, 188

ÖZET : Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda, hükümlünün Ağır Ceza Mahkemesi`nin kararıyla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iki kez 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair karardaki cezalarının üst sınırının 7 yıl olduğu gözetildiğinde hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacağı cihetle itirazın bu yönden kabulü gerekir.

DAVA : Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hükümlü N. Y.`ın Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 10. maddesine göre açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacağına dair Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 26.04.2011 tarih ve 2011/444 Sayılı Kararına yapılan itiraz üzerine, itirazın kabulüne ve anılan kararın iptaline dair Üsküdar İnfaz Hakimliğinin 5.5.2011 gün ve 2011/92 Esas, 2011/90 Sayılı Kararına karşı vaki itirazın reddine dair Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 9.5.2011 gün ve 2011/708 D.İş sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre hükümlünün, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 12.06.2008 tarihli ve 2007/286 Esas, 2008/175 Sayılı Karar dosyasından verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını infaz etmekte olduğu, 5275 Sayılı Ceza ve İnfazın Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunun 14. maddesindeki "... Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararıyla kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hakiminin onayına sunulur..." hükmü ile 17.06.2005 tarihli ve 25848 Sayılı Hükümlülerin Açık Ceza infaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin açık ceza infaz kurumlarına ayrılamayacak hükümlüler başlıklı 10. maddesindeki "... Hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı, haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlarla henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararları olan hükümlüler, bu durumları devam ettiği sürece açık ceza infaz kurumlarına ayrılamaz..." hükmüne göre, hükümlünün Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi`nin 18.02.2011 tarihli ve 2030/362 Esas, 2011/40 Sayılı Kararıyla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 109/2, 109/3-b. maddeleri uyarınca iki kez 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair karardaki cezalarının üst sınırının 7 yıl olduğu gözetildiğinde hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacağı cihetle itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı C.M.K.nın 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.11.2011 gün ve B.03.0.cıg.0.00.00.04-105-34-4729- 2011/14277/58048 s. kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşılmakla, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 9.5.2011 gün ve 2011/708 D.İş sayılı Kararının C.M.K.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 27.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube